Fortsatt tillväxt där samtliga divisioner bidrar

VBG Groups huvudmarknader är alltjämt starka. I linje med våra högt ställda förväntningar, ser vi också en ordentlig resultatökning i årets tredje kvartal, jämfört med samma kvartal föregående år. Det är framförallt Mobile Climate Control som bidrar till ökningen, tack vare en fortsatt stark försäljningstillväxt i Nordamerika. Mobile Climate Control har, till skillnad från koncernens övriga divisioner, andra och tredje kvartalet som sina starkaste. Sammanfattningsvis märks det nu tydligt att vi, med den affärsstruktur koncernen har efter förvärvet, redovisar både jämnare försäljning och resultat över året.

Våra divisioner brottas fortfarande med diverse utmaningar till följd av den goda konjunkturen. Framförallt handlar det om ett hårt tryck på både interna processer och hos underleverantörer. Det pågår ett målmedvetet arbete i divisionerna med att hantera utmaningarna, men det tar givetvis tid och häri ligger en del av förklaringen till att exempelvis Mobile Climate Controls volym och vinst växer utan att marginalen förbättras, men den är ändå stabil. Konjunktursituationen innebär också att divisionerna känner av kostnadsökningar, både på råmaterial och komponenter. Detta har hittills delvis kompenserats genom prisökningar och planer finns för fortsatta sådana, om vi bedömer att det blir nödvändigt.

VBG Truck Equipment – välgrundade satsningar påverkar

VBG Truck Equipment redovisar ett stabilt resultat, inte minst med tanke på att divisionen fortsatt gör välgrundade satsningar inom produktutveckling och marknadsföring. Som jag nämnt i tidigare rapporter, är satsningarna helt enligt plan och de kommer att fortgå även under 2019.

För drygt ett år sedan ingick divisionen avtal med en stor distributör i Kina, vilket öppnade upp för möjligheten att sälja kopplingar till den kinesiska marknaden. Värt att nämna är att vi nu ser att divisionens kinamarknad växer stadigt, om än från en ganska låg nivå. Jag följer med stort intresse hur affären utvecklas.

Edscha Trailer Systems – tillbaka på en normal nivå

Edscha Trailer Systems bidrar med en ordentlig resultatökning i jämförelse med förra årets svaga tredje kvartal. I detta kvartal är divisionen tillbaka på en normal nivå, om än lägre än de två tidigare kvartalen 2018. Denna nedgång är kalendermässig och helt väntad, eftersom flera av divisionens största kunder finns i Tyskland, som har semesterperiod främst i augusti.

Sammantaget har vi ett bra utgångsläge för att växa, både strukturellt och organiskt.

Mobile Climate Control – bidrar stort till resultatökningen

Som jag nämnde inledningsvis bidrar Mobile Climate Control stort till koncernens resultatökning i det tredje kvartalet. En viktig anledning till ökningen är att divisionen haft en god utveckling globalt inom segmentet för anläggningsfordon.

Mobile Climate Control invigde också en ny produktionsanläggning utanför Bengaluru i september månad och etablerade sig därmed på den indiska marknaden. Än så länge säljs små volymer, men divisionen har tagit ett strategiskt viktigt steg, helt i linje med koncernens strategi för internationalisering.

Ringfeder Power Transmission – stort kliv i rätt riktning

Ringfeder Power Transmission har etablerat sig på en högre lönsamhetsnivå efter de omstruktureringar som genomförts, som en del i det åtgärdsprogram vi sjösatte hösten 2016. Jag har dock sett att det finns potential att förbättra lönsamheten ytterligare. Med en EBITA-marginal på drygt 17 procent i det tredje kvartalet, tar divisionen nu ett stort kliv i rätt riktning, vilket är mycket glädjande.

VBG Group – bra utgångsläge för att växa

Knappt två år efter förvärvet av Mobile Climate Control är VBG Groups finansiella situation mycket stark, vilket bland annat speglas i en väl balanserad nettoskuldsättning. Våra huvudmarknader är också fortsatt starka och vi ser inga tecken på någon förändring åt något håll. Sammantaget har vi ett bra utgångsläge för att växa, både strukturellt och organiskt.