VD-kommentar

Läge att satsa för framtiden 

VBG Truck Equipment – etablerar sig i Brasilien och Kina

Den goda rörelsemarginal på drygt 18 procent som VBG Truck Equipment uppvisar under det tredje kvartalet är något lägre än föregående år, men det beror inte på en försämrad lönsamhet i den löpande rörelsen, utan är en följd av att divisionen använt resurser till att etablera sig i Brasilien och Kina. Det pågår också ett intensivt arbete inom VBG Truck Equipment när det gäller produktutveckling samt digitalisering av försäljning och marknadsföring. Divisionen befinner sig i en stark marknadssituation och i det läget är det viktigt att satsa för framtiden.

Edscha Trailer Systems – bruten lönsamhetstrend men återgång förväntad

Under det tredje kvartalet bryter Edscha Trailer Systems den fina lönsamhetstrenden, vilket givetvis är lite av en besvikelse. En anledning till den minskade lönsamheten är att divisionen haft ett lägre kapacitetsutnyttjande i produktionen, jämfört med tidigare kvartal i år. Utöver det har Edscha Trailer Systems brottats med att två av deras viktigaste leverantörer haft leveransproblem, vilket orsakat extrakostnader. Med de åtgärder divisionen sätter in, tror jag dock att vi ser en återgång till bättre lönsamhet redan under nästa kvartal.

De har höga ambitioner att växa organiskt och använder det gynnsamma läget och sina starka resurser till att etablera sig på nya marknader, men också till att ta marknadsandelar.

Mobile Climate Control – gynnsamt läge för framtidssatsningar

För att ytterligare vässa sin redan starka förmåga att erbjuda kundanpassade lösningar, har Mobile Climate Control under året anställt ett flertal personer inom både försäljning och produktutveckling. Det har kortsiktigt givetvis ökat divisionens kostnader, men på samma sätt som för VBG Truck Equipment, använder Mobile Climate Control det gynnsamma marknadsläget till framtidssatsningar, vilket är helt i linje med divisionens tillväxtambitioner. När vi tittar på utvecklingen för Mobile Climate Controls kundsegment, ser vi att segmentet för anläggningsfordon är fortsatt starkt i både Nordamerika och Europa. Tidigare under året har även segmentet skolbussar i Nordamerika bidragit starkt till tillväxten. För detta segment brukar Mobile Climate Control se en säsongssvängning i fjärde kvartal. Den nedgång som skett i segmentet redan nu, tror jag beror på att säsongssvängningen gav sig till känna något tidigare än vanligt. Samtidigt ser vi en fortsatt tillväxt inom segmentet för kollektivtrafikbussar, där divisionen också tar marknadsandelar.

Ringfeder Power Transmission – resultat och försäljning fortsätter växa

Det är glädjande att kunna konstatera att både resultat och försäljning fortsätter att växa för Ringfeder Power Transmission. Det är den utveckling vi också sett under årets tidigare kvartal. Ringfeder Power Transmission goda resultat kan till stor del förklaras av att de två viktigaste marknaderna för divisionen, den tyska och den amerikanska, utvecklats mycket bra under kvartalet. Den fina resultatutvecklingen innebär inte att vi slår av på takten när det gäller att genomföra det åtgärdsprogram som sjösattes för ungefär ett år sedan. Omstruktureringsarbetet fortsätter och trots att vi redan sett att de åtgärder som genomförts haft positiv inverkan på divisionens lönsamhet, förväntar jag mig att vi först under nästa år ser de mest betydande effekterna av åtgärdsprogrammet.

VBG Group – fokus på organisk tillväxt

Vi befinner oss i en stark konjunktur, vilket också tydligt märks hos tre av våra divisioner. VBG Truck Equipment och Mobile Climate Control har höga ambitioner att växa organiskt och de använder det gynnsamma läget och sina starka resurser till att etablera sig på nya marknader, men också till att ta marknadsandelar. Det är en utveckling helt i linje med koncernens tillväxtmål.