Detta är VBG Group

3 492 msek
Netto­omsättning 2018
418 msek
Rörelse­resultat 2018
10,92 SEK
Vinst per aktie 2018
56,7 %
Soliditet 2018
1 573
Antal anställda 2018

VBG Group är en internationell industrikoncern med mer än 1 600 medarbetare i 18 länder. Moderbolaget VBG Group AB är en långsiktig ägare som med gedigen industriell kompetens, stark företagskultur och finansiell uthållighet bidrar med aktiv styrning av koncernens fyra helägda divisioner.

Koncernens divisioner VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter under välkända och starka varumärken över hela världen.

VBG Group ABs B-aktie är sedan 1987 noterad på Nasdaq Stockholm och finns idag på Mid Cap-listan.

Stabila och långsiktiga huvudägare

VBG Groups huvudägare utgörs av tre stiftelser som startades av koncernens grundare, Herman Krefting. Den stabila ägarstrukturen gör det möjligt för oss att styra koncernen och divisionerna utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Läs mer under VBG Group som ägare.

Gedigen industriell kompetens

Inom VBG Group finns gedigen industriell kompetens i form av en industriellt erfaren styrelse samt ett moderbolag och divisionsledningar med industriellt erfarna personer.

Läs mer under VBG Group som ägare.

Jordnära kultur

VBG Group präglas av en jordnära, stark företagskultur som sammanfattas i bolagets gemensamma värderingar – Keystones. Kulturen återspeglas även i vår uppförandekod, VBG Group Code of Conduct. Tillsammans utgör Keystones och Code of Conduct en kompass i såväl strategiska beslut som i det dagliga arbetet.

Läs mer under Keystones och VBG Group Code of Conduct.

Långsiktig finansiell styrka

VBG Group har haft en mycket stabil utveckling sedan börsintroduktionen 1987 och har under åren byggt upp en stark finansiell ställning. Denna finansiellt starka position skapar förutsättningar för förvärv och investeringar även under perioder med sämre konjunktur.

Läs mer i vår årsredovisning.

Strategisk styrning och utveckling

Koncernens huvudkontor arbetar huvudsakligen med börsrelaterade frågor och övergripande koncernfrågor som strategisk utveckling, finansiering, riskhantering, förvärv och policyfrågor. Vi arbetar också nära koncernens operativa verksamhet med strategisk styrning och uppföljning av divisionerna.

Läs mer under Strategisk styrning.

Fokus på attraktiva nischer

Sedan långt tillbaka är vår strategi att identifiera internationellt växande nischer där våra divisioner kan särskilja sig med efterfrågade varumärken och produkter.

Läs mer under Vår förvärvsstrategi.

Nyckeltal

    2018   2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning, MSEK 3 492,4 3 002,0 1 543,9 1 315,3 1 186,8
Rörelseresultat (EBIT) 417,6 351,1 184,0 134,7 120,9
Resultat efter finansiella poster (EBT), MSEK 373,1 315,6 168,2 134,5 112,7
Resultat efter skatt, MSEK 273,0 220,5 120,8 95,5 78,9
Vinst per aktie, SEK 10,92 9,62 9,66 7,64 6,31
ROCE, % 13,2 10,7 12,7 13,0 12,5
Soliditet, % 56,7 54,7 28,7 69,2 67,6
Medelantal anställda 1 561 1 446 764 636 559