Pressmeddelande 2022-10-26

Delårsrapport januari-september 2022

Ökad omsättning i tredje kvartalet för VBG Group.

Tredje kvartalet 2022

 • Koncernens omsättning ökade med 28,7 procent till 1 091,6 MSEK (848,3).
 • Med hänsyn taget till valutakursförändringar samt förvärvad volym mellan åren uppgick den organiska tillväxten till 14,1 procent.
 • Mobile Climate Control har belastats med kostnader om 12,6 MSEK i samband med flytt av produktionsanläggningen i USA.
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 111,7 MSEK (117,6).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 10,2 procent (13,9).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 101,4 MSEK (107,4).
 • Vinst per aktie uppgick till 2,51 SEK (3,29).

Nio månader 2022

 • Koncernens omsättning ökade med 26,7 procent till 3 388,5 MSEK (2 675,2).
 • Med hänsyn taget till valutakursförändringar mellan åren uppgick den faktiska organiska volymtillväxten till 14,0 procent.
 • Nettoresultat från försäljningen av Mobile Climate Controls fastighet om 18,8 MSEK och kostnader för flytt 24,4 MSEK påverkar rörelseresultatet (EBITA) negativt med 5,6 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 422,8 MSEK (404,7).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 12,5 procent (15,1).
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 382,2 MSEK (369,8).
 • Vinst per aktie uppgick till 11,10 SEK (11,16).

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson

I tredje kvartalet 2022 ökade VBG Groups kvartalsomsättning till 1 091 MSEK med ett EBITA resultat om 112 MSEK. Den höga omsättningen förklaras av hög efterfrågan på koncernens produkter i kombination med gynnsamma valutaeffekter och prisökningar på vår försäljning.

Den instabilitet som globalt präglat inledningen av 2022 fortsätter under tredje kvartalet. Koncernens leveranskedjor har fortsatt präglats av störningar, oförutsägbarhet och brist på fraktkapacitet. Koncernens EBITA marginal om 10,2% (13,9%) är fortsatt pressad till följd av detta, samt är även påverkad av ökad inflation och övriga prisökningar som fortsatt sker på marknaden.

Våra divisioner

Efterfrågan på koncernens produkter har varit god för samtliga divisioner under tredje kvartalet. Inflationen har fortsatt att stiga mer än förväntat, vilket gör att vi fortsätter se ett eftersläp på våra prisökningar. Råvarupriserna har under tredje kvartalet stabiliserats, men ökande energikostnader, i framför allt Europa, i kombination med en hög inflation globalt, medför att marginalerna pressas för samtliga divisioner.

Mobile Climate Controls bussverksamhet har en minskad rörelsemarginal, delvis beroende på inkommande prisökningar men också på grund av kostnader för flytt av verksamhet, som konsolideringen av verksamheten till Pennsylvania inneburit. Flytten av produktionen är nu avslutad och i slutet av tredje kvartalet har bussverksamheten börjat ta i kapp de leveransförseningar verksamheten brottats med sedan pandemin. Offroadaffären har återigen haft ett bra kvartal med god lönsamhet.

Försäljningen för Ringfeder Power Transmission har under kvartalet varit fortsatt god, även om divisionens resultat tyngs ner av en minskad försäljning i USA, i combination med en ogynnsam produktmix.

Efter en lång tid av restriktioner har Truck & Trailer Equipment återigen kunnat träffa kunder fysiskt och deltaga på bade Elmias Lastbilsmässa i Sverige samt på IAA i Tyskland. Nya lösningar som bidrar till ökad säkerhet och hållbarhet har presenterats för våra kunder. Ökande omkostnader samt störningar i försörjningskedjan, som påverkat produktiviteten, har haft en negativ inverkan på rörelsemarginalen.

Nya hållbarhetsmål

Utöver våra långsiktiga mål, tillväxt och lönsamhet, har koncernen numera också ett tredje övergripande mål, hållbarhet.

Vid styrelsemötet i september antogs koncernens nya hållbarhetsmål för perioden 2023 till 2030. De nya hållbarhetsmålen är utformade för att stödja FN:s globala mål och vägleda koncernen mot en långsiktig hållbar utveckling. VBG Group ska minska växthusgaser med 50 % (scope 1 & 2) från 2023 till 2030 (referensår 2022). Att arbeta mot ökad cirkularitet och bättre resursanvändning är något vi förtydligar.

Vi ska minska vårt farliga avfall med 50 % och den totala mängden avfall med 25 % till 2030. Utöver detta ökar vi ambitionen kring mångfald och inkludering samt bibehåller våra högt ställda mål kring etik och säkerhet.

De nya målen är en ambitionshöjning för koncernen. Under tredje kvartalet har vi genomfört ytterligare utbildningsinsatser för att stärka våra medarbetares kompetens inom hållbarhet. Vi har bland annat inlett ett samarbete med Högskolan Väst för att ytterligare fördjupa oss inom hållbarhet för industriell produktion, ett bra exempel på hur svensk akademi och industri kan samverka för att nå förändring.

Förvärv

Under tredje kvartalet har koncernen arbetat vidare med förvärv. Utöver att förvärvsprocessen har omarbetats har koncernen genomfört ett inkråmsförvärv av Tüschen und Zimmermanns industribromsaffär. Köpeskillingen uppgick till 1,3 miljoner EUR och verksamheten kommer införlivas i division Ringfeder Power Transmission.

Tüschen und Zimmermann tillverkar unika bromssystem som bidrar till säkrare arbetsförhållanden inom gruvindustrin. För VBG Group är detta ett litet förvärv finansiellt sett, men ur ett strategiskt perspektiv viktigt. Genom förvärvet får divisionen tillgång till produkter som kompletterar det nuvarande produktsortimentet väl, stärker kunderbjudandet och erbjuder synergieffekter inom produktion och försäljning. Förvärvet passar vårt mål att växa som industrigrupp väl och produkterna är helt i linje med vår ambition att skapa ett säkrare samhälle.

Framtid

Summerar jag tredje kvartalet så kan jag konstatera att inflationen har varit högre än vi förväntade oss. Alla våra divisioner arbetar hårt med att få ut prisökningar och kompensera för minskad bruttomarginal och ökande fasta kostnader.

Positivt för framtiden är att vi i slutet av kvartalet ser att våra leveransförseningar minskar och att vi kan reducera den ineffektivitet vi haft i våra leveranskedjor alltsedan pandemin. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på våra produkter. Nya beställningar ökade med 34 % de första nio månaderna 2022, jämfört med samma period 2021.

Efter rapportperiodens slut har jag meddelat att jag slutar som Vd och koncernchef för att gå i pension. Jag är oerhört stolt över utvecklingen VBG Group haft under mina 22 år i koncernen. Vi har idag en stabil plattform för fortsatt hållbar och lönsam tillväxt. Efter årsskiftet lämnar jag med varm hand över till min efterträdare Anders Erkén.


Information i denna rapport är sådan som VBG Group AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 26 oktober 2022 08:00.