Pressmeddelande 2022-02-24

Bokslutskommuniké 2021

VBG Group redovisar i sin bokslutskommuniké 2021 ett rekordår präglat av hög efterfrågan och pressade leveranskedjor.


Fjärde kvartalet 2021

 • Koncernens omsättning ökade med 23,2 procent till 936,0 MSEK (759,9).
 • Med hänsyn taget till valutakursförändringar mellan åren uppgick den organiska tillväxten till 21,4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 72,1 MSEK (86,2).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 procent (11,3).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 71,6 MSEK (80,4).
 • Vinst per aktie ökade till 2,32 SEK (2,04).
 • Carlyle Johnson Machine Co., LLC, förvärvades och konsoliderades från och med den 27 december 2021.

Helår 2021

 • Koncernens omsättning ökade med 14,7 procent till 3 611,2 MSEK (3 147,2).
 • Med hänsyn taget till valutakursförändringar mellan åren uppgick den organiska tillväxten till 19,1 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 456,0 MSEK (353,4).
 • Rörelsemarginalen ökade till 12,6 procent (11,2).
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 441,4 MSEK (326,5).
 • Vinst per aktie ökade till 13,48 SEK (9,07).
 • Styrelsen föreslår en höjning av ordinarie utdelning till 5,00 SEK (4,50). Det innebär att den föreslagna utdelningen motsvarar 37,2 procent (49,6) av vinsten efter skatt.

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson

För helåret steg VBG Groups nettoomsättning till 3 611,2 MSEK (3 147,2) och rörelseresultatet uppgick till 456,0 MSEK (353,4) med en rörelsemarginal på 12,6 procent (11,2).

Det har under året skett en tydlig återhämtning av marknaden efter 2020 och efterfrågan på våra produkter har varit mycket hög. Dock har VBG Group i efterdyningarna av pandemin, under 2021, slagits mot förseningar av leveranser, stigande råvarupriser, logistikproblem och personalbrist.

Pressat fjärde kvartal

I fjärde kvartalet omsatte VBG Group 936,0 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 72,1 MSEK med en rörelsemarginal på 7,7 procent. Den redan ansträngda leveranssituationen förvärrades ytterligare i fjärde kvartalet. Pandemin blossade återigen upp globalt och skapade ytterligare förseningar i leveransleden. Detta, i kombination med att vår egen personal drabbades av sjukdom och karantän, satte organisationen på prov.

För att prioritera våra kundleveranser har vi under fjärde kvartalet vidtagit extraordinära åtgärder som påverkat vår lönsamhet negativt såsom extrainsatt personal, övertid samt ökande logistikkostnader. Vi har under året kunnat kompensera för stigande råvarupriser, men under fjärde kvartalet finns ett eftersläp då våra senaste prisökningar slår igenom först i början av 2022.

Alla medarbetare har gjort en enorm insats under fjärde kvartalet och hela 2021 för att hantera leveranssituationen. Jag är mycket stolt över hur organisationen antagit utmaningarna.

Rekordhög efterfrågan

Behovet av transport- och industrilösningar fortsätter att öka och alla divisioner har under 2021 ökat sin försäljning.

Truck & Trailer Equipment presenterar sin historiskt högsta omsättning på 1 327,9 MSEK (1 054,3) och Ringfeder Power Transmissions omsättning ökade till 520,5 MSEK (475,2). Båda divisionerna har en god bibehållen lönsamhet trots prisökningar och obalanser i leverans-kedjorna. Brasilianska Henfel genererar sitt historisk bästa kvartal.

Divisionernas goda resultat visar återigen att vår strategi med starka varumärken i tydliga nischer, bred kundbas samt produkter med högt kundvärde är rätt väg framåt.

Mobile Climate Controls omstrukturering fortgår

För Mobile Climate Control har off-roadsegmentet haft en mycket stark efterfrågan 2021, medan det av pandemin hårdast drabbade buss-segmentet återhämtat sig långsammare. Divisionens omsättning ökar för 2021 och uppgår till 1 762,7 MSEK (1 617,7).

Det drastiskt minskade utnyttjandet av bussar under pandemin påverkar fortfarande både nyförsäljning och eftermarknad. Vi kan se att de kostnadsbesparingar som divisionen genomfört under 2020 och 2021 har förbättrat lönsamheten, men ökade kostnader för råvaror, frakt och extra personal för att säkra kundleveranser, drar ner marginalen.

Arbetet med omstrukturering av divisionen fortgår och för att ytterligare förbättra lönsamheten i bussaffären kommer verksamheten i USA konsolideras och sammanföras till en ort under 2022.

Växer via förvärv

Under 2021 har vi genomfört två förvärv i USA. I augusti genomförde vi ett mindre tillgångsförvärv av snökedjetillverkaren Insta-Chain och i slutet av december förvärvades Carlyle Johnson Machine.

Carlyle Johnson Machines produktsvit inkluderar mekaniska, elektriska och pneumatiska kopplingar och bromssystem, samt tillhörande elektriska kontroller och smörjtätningar för medicinska, flyg-, industriella och militära produktapplikationer.

Förvärvet av Carlyle Johnson Machine förstärker vår industriella affär och medför att vi ytterligare växer som industrigrupp. Varumärket Carlyle Johnson förknippas med hög produktpålitlighet i kombination med hög innovationsförmåga och finns i en rad olika applikationer och segment som är nya för oss. Exempelvis används produkterna i kirurgiska robotar.

Vi ser stor potential i att använda vårt industriella kunnande och våra befintliga säljkanaler för att växa affären ytterligare. Under 2021 har VBG Groups förvärvsprocess anpassats, breddats och utvecklats och jag ser fram emot att fortsätta arbetet med vår strukturella tillväxt 2022.

Hållbar tillväxt

2021 och inte minst det fjärde kvartalet har varit rejält utmanade. Under dessa förutsättningar levererar vi vårt bästa resultat i koncernens 70-åriga historia. Det tycker jag är ett styrkebesked för framtiden.

De obalanser som finns på marknaden ser ut att fortsätta även nästa år och pandemin och den rådande geopolitiska situationen skapar osäkerhet. Trots detta ser jag stora möjligheter för VBG Group under 2022.

Vi är som koncern finansiellt starka, vi har duktiga medarbetare och vi erbjuder produkter med högt kundvärde. Under 2022 kommer vi implementera vårt fördjupade hållbarhetsarbete och introducera nya hållbarhetsmål. Vi kommer fortsätta vår tillväxtresa samt erbjuda marknaden nya produkter som ökar säkerheten för våra kunder och i samhället.

Vi har ett spännande år framför oss!


Denna information är sådan information som VBG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 kl. 15:00.