Pressmeddelande 2018-04-25

Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 25 april 2018

Utdelning
Stämman fastställde utdelningen till 3,25 kr per aktie. Avstämningsdag är den 27 april 2018. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 3 maj 2018.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra § 6 i bolagsordningen varigenom gränsen för det högsta antalet ledamöter i styrelsen ändrades från sex till sju.

Arvode
Stämman beslutade om ett arvode till styrelse och utskott på totalt 1 795 000 kr, varav 500 000 kr till styrelsens ordförande, 315 000 kr till vice styrelseordförande och 220 000 kr till övriga ledamöter. Till Vd utgår inget styrelsearvode. Till revisions- och ersättningsutskott utgår 100 000 kr att fördelas av styrelsen. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter omvaldes Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Louise Nicolin, Peter Augustsson, Jessica Malmsten och Anders Birgersson samt nyvaldes Mats R Karlsson. Peter Hansson omvaldes till styrelsens ordförande och Johnny Alvarsson omvaldes till vice ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor med den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson som huvudansvarig.

Mats R Karlsson är utbildad civilingenjör vid Linköpings tekniska universitet och idag Senior Advisor i eget bolag. Mats har tidigare arbetat som Vd för Axel Johnson International AB och innan dess Vd för AxFlow, som är ett av dotterbolagen i Axel Johnson-koncernen. Tidigare har Mats även arbetat som Vd på Humicool Europe för Munters och som Business Area Manager på Primus Sievert.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. I huvudsak innebär riktlinjerna att marknadsmässiga löner och anställningsvillkor skall tillämpas för koncernledningen. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål. Därjämte kan långsiktig rörlig ersättning i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i VBG Group AB utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman.

Emission och överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för långsiktigt incitamentsprogram
Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2018). LTI 2018 omfattar cirka 54 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen vilka erbjuds att förvärva sammanlagt högst 375 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i VBG Group AB. Teckningskursen för aktierna ska fastställas till 120 procent av den volymviktade genomsnittskursen för VBG Group AB:s aktie under en mätperiod i anslutning till deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna.

I syfte att genomföra LTI 2018 beslutade stämman om en riktad emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett av VBG Group AB helägt dotterbolag. För att möjliggöra deltagande för deltagare som tillkommer eller är förhindrade att delta när programmet inleds, emitteras högst 375 000 respektive högst 75 000 teckningsoptioner i två serier. Stämmans beslut om att överlåta teckningsoptioner till deltagarna på de villkor och under de förutsättningar som gäller för incitamentsprogrammet gäller sammanlagt högst 375 000 teckningsoptioner.

Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, 2019, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget, att Reidar Öster, som ordförande, tillsammans med Peter Hansson, Johan Lannebo och Per Trygg ska utgöra valberedning inför årsstämman 2019.

Vänersborg den 25 april 2018
VBG Group AB (publ)