Pressmeddelande 2017-04-27

Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 27 april 2017

Utdelning
Stämman fastställde utdelningen till 1,75 kr per aktie. Avstämningsdag är den 2 maj 2017. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 5 maj 2017.

Arvode
Stämman beslutade om ett arvode till styrelse och utskott på totalt 1 505 000 kr, varav 475 000 kr till styrelsens ordförande, 300 000 kr till vice styrelseordförande och 210 000 kr till övriga ledamöter. Till VD utgår inget arvode. Till revisions- och ersättningsutskott utgår 100 000 kr att fördelas av styrelsen. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter omvaldes Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Louise Nicolin, Peter Augustsson, Jessica Malmsten samt Anders Birgersson. Peter Hansson omvaldes till styrelsens ordförande och Johnny Alvarsson omvaldes till vice ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor med auktoriserad revisor Fredrik Göransson som huvudansvarig.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslutade anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. I huvudsak innebär riktlinjerna att marknadsmässiga löner och anställningsvillkor skall tillämpas för koncernledningen. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål.

Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, 2018, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget, att Reidar Öster, som ordförande, tillsammans med Peter Hansson, Johan Lannebo och Per Trygg utgör valberedning.

Vänersborg den 27 april 2017
VBG Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Hansson
Styrelsens ordförande
Tel: 0708- 66 86 10