Pressmeddelande 2020-04-28

Delårsrapport januari-mars 2020

I delårsrapporten för januari-mars 2020 redovisar VBG Group ett stabilt kvartal trots oro i världen.

  • ​​​​​​​Koncernens omsättning minskade med 3,2 procent till 957,5 MSEK (989,6).

  • Rörelseresultatet minskade till 116,0 MSEK (135,5).
  • Rörelsemarginalen minskade till 12,1 procent (13,7).
  • Resultat efter finansiella poster minskade till 113,5 MSEK (121,7).

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson:

VBG Group redovisar ett stabilt första kvartal försäljningsmässigt. Rörelsemarginalen har varit stabil för alla divisioner förutom Mobile Climate Control, där vi ser ett fortsatt tryck på rörelsemarginalen. Vi ser att tillväxttakten har avtagit gentemot 2019. Covid-19 utbrottet som startade i Kina innebar att vi var tvungna att temporärt stänga ner vår verksamhet i Kina under första kvartalet, men då denna del av verksamheten är relativt liten, påverkade inte de tidiga utbrotten resultatet i stort för första kvartalet och verksamheten i Kina är nu igång igen. I slutet av mars drabbade coronapandemin Europa och större delar av världen på allvar. Många länder och industrier vidtog drastiska åtgärder, vilket ledde till avbrott i värdekedjorna och att många industrier stannade av. Slutet av första kvartalet har för VBG Group dominerats av monitorering och planering inför andra kvartalet för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Jag känner att vi har gjort ett bra jobb kring att förbereda verksamheten och agera proaktivt i detta osäkra läge. Vi har fått olika typer av åtgärder på plats i olika länder bl.a. korttidspermittering i Sverige och vi jobbar just nu med daglig uppföljning av marknaden och kundernas utveckling.

Truck & Trailer Equipment

Summerar man första kvartalet kan man konstatera att marknadsutvecklingen för Truck & Trailer Equipment varit bra. Traileraffären har kommit upp på lite högre nivåer igen och divisionen har haft bra försäljning av lastvagnskopplingar i bl.a. Australien och Nya Zeeland. Årets första kvartal är dock lägre än rekordåret 2019 års första kvartal. Under kvartalet fattade styrelsen beslut om att omorganisera och bilda en ny division, Truck & Trailer Equipment. Divisionen är en sammanslagning av Edscha Trailer Systems och VBG Truck Equipment. Detta är ett logiskt steg med tanke på den affär vi gjorde 2019 med BPW dragstänger. Genom förvärvet av BPW ser jag att divisionen hänger ihop då den jobbar med lastbilsrelaterade produkter och genom att slå ihop Edscha Trailer System och VBG Truck Equipment ser jag att får vi en bättre balans i koncernen med tre storleksmässigt balanserade divisioner. Jag ser vidare att Edscha Trailer System än mer kan dra nytta av gemensamma resurser inom försäljning, marknadsföring, R&D samt produktions-/sourcingkunskap. För koncernen i helhet är detta ett bra steg. Chassipåbyggare har under första kvartalet haft en fortsatt bra orderingång, men vi tror att det kommer stanna av rejält under andra kvartalet. I slutet av första kvartalet vidtog de europeiska lastbilstillverkare drastiska åtgärder som en följd av coronapandemin och stängde ner verksamheten när de märkte att delar av värdekedjan inte kunde fungera. Detta stopp medför naturligtvis stora konsekvenser för Truck & Trailer Equipment och vi har därför infört korttidspermitteringar från och med första veckan i april samt sett över hela värdekedjan. Inför andra kvartalet finns en stor osäkerhet kring hur marknaden kommer utvecklas.

Mobile Climate Control

Under första kvartalet så har, i svenska kronor, försäljningen varit hög för Mobile Climate Control, nästan i nivå med föregående år. Den svenska kronan har försvagats mot US-dollarn vilket medfört en gynnsam dollareffekt. Rörelsemarginalerna för Mobile Climate Control är dock fortsatt något lägre än önskat, men positivt är att råmaterialpriserna är på väg ner, aluminium och kopparpriser sjunker, vilket påverkar lönsamheten positivt. Under det gångna kvartalet har vi sett att Mobile Climate Controls försäljning i Europa börjat avta. Vi ser att effekten av corona kom något senare till Nord Amerika. Divisionens verksamhet i USA har undantagits, som kritisk verksamhet av myndigheterna, och har därför fortsatt sin verksamhet oförändrat under januari till mars trots coronapandemin. Framåt gäller dock att vi kan få hela värdekedjan att fungera och att kunderna fortsätter köpa våra produkter. I slutet av mars såg vi att delar av branschen började stänga ner och anpassa sin produktion till de nya förutsättningarna. Så effekterna av coronapandemin kommer att bli påtagliga även för Mobile Climate Control under det andra kvartalet. Vi har skyndsamt vidtagit kortsiktiga åtgärder för att anpassa vår produktion till en lägre efterfrågan, såsom två veckors stängning av fabriken i Toronto runt påskhelgen.

Ringfeder Power Transmission

 Ringfeder Power Transmission visade upp en bättre orderingång under första kvartalet 2020 än 2019 och har också haft en stabil omsättning under kvartalet med bra försäljning i USA, Brasilien och Australien. Industrisegmenten som Ringfeder Power Transmission verkar inom är inte fordonsrelaterad. Divisionen har en spridd kundbas i många olika industrier och branscher och vi har därmed inte kunnat se samma påverkan av coronapandemin som vi har sett i våra fordonsrelaterade divisioner. Vi tror dock att även Ringfeder Power Transmission kommer påverkas i högre grad av coronapandemin under andra kvartalet och vi har beredskap för korttidspermitteringar och andra åtgärder om en förändring inträffar.

Framtiden

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att årets första kvartal varit fortsatt stabilt. Hur nästa kvartal kommer att utvecklas är mycket svårt att förutse. Det beror helt och hållet på pandemins fortsatta utveckling och de åtgärder som myndigheter och regeringar världen över genomför. Under rådande omständigheter arbetar vi proaktivt, vi anpassar och justerar vår verksamhet löpande. Vi ser också över vilka olika stöd vi kan få från myndigheter i olika länder. Positivt är att vi har ett antal goda år bakom oss. Vi har en stark finansiell ställning och en god likviditet och har därmed goda förutsättningar att hantera stora förändringar i konjunktur och efterfrågan. Mot bakgrund av den osäkerhet som coronapandemin medför anser styrelsen att det av försiktighetsskäl är motiverat att föreslå att årsstämman 2020 beslutar att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.