Pressmeddelande 2022-07-20

Delårsrapport januari-juni 2022

I delårsrapporten för januari-juni 2022 redovisar VBG Group en fortsatt hög omsättningstillväxt.

Andra kvartalet 2022

 • Koncernens omsättning ökade med 23,3 procent till 1 141,3 MSEK (925,5).
 • Med hänsyn taget till valutakursförändringar samt förvärvad volym mellan åren uppgick den organiska tillväxten till 10,3 procent.
 • Vinst vid försäljningen av Mobile Climate Controls fastighet i Indiana, USA, påverkar rörelseresultatet (EBITA) positivt med 18,8 MSEK.
 • Mobile Climate Control har tagit 6,7 MSEK i engångskostnader i samband med flytt av produktionsanläggningen i USA.
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 147,1 MSEK (137,5).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 12,9 procent (14,9).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 132,9 MSEK (126,5).
 • Vinst per aktie ökade till 4,02 SEK (3,75).

Första halvåret 2022

 • Koncernens omsättning ökade med 25,7 procent till 2 296,9 MSEK (1 826,9).
 • Med hänsyn taget till valutakursförändringar mellan åren uppgick den faktiska organiska volymtillväxten till 14,0 procent.
 • Nettoresultat från försäljningen av Mobile Climate Controls fastighet (18,8 MSEK) och engångskostnader kring flytt (–10,9 MSEK) påverkar rörelseresultatet (EBITA)
 • positivt med 7,9 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 311,2 MSEK (287,1).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 13,5 procent (15,7).
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 280,8 MSEK (262,5).
 • Vinst per aktie ökade till 8,60 SEK (7,88).

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson

I andra kvartalet 2022 ökar VBG Groups kvartalsomsättning till 1 141 MSEK med ett EBITA resultat om 147 MSEK. Den höga omsättningstillväxten förklaras av en fortsatt hög efterfrågan på koncernens produkter i kombination med gynnsamma valutaeffekter och de prisökningar vi genomfört.

Under andra kvartalet såldes Mobile Climate Controls fastighet i Indiana då bussverksamheten omlokaliserar och konsoliderar verksamheten till Pennsylvania, USA. Totalt för första halvåret 2022 påverkas koncernens rörelseresultat (EBITA) positivt med 8 MSEK. Detta är nettoresultatet från försäljningen av fastigheten (19 MSEK) samt engångskostnader kring flytten (–11 MSEK).

Precis som i årets första kvartal är koncernens EBITA marginal på 12,9% (14,9%) pressad till följd av ansträngda försörjningskedjor och prisökningar på marknaden. Vi arbetar aktivt med vår prissättning för att motverka effekterna av detta, men har ett eftersläp, som innebär att gjorda prisökningar inte fått fullt genomslag än.

Fortsatta störningar i produktionssystemet

Den globala leveranskedjan har under andra kvartalet 2022 fortsatt vara instabil, kännetecknad av störningar, oförutsägbarhet och brist på fraktkapacitet. Kriget i Ukraina och dess effekter på de globala marknaderna sätter ytterligare press på den redan ansträngda leveranskedjan och på produktionssystemet.

För att säkra leveranser till kund har kostnader för extra personal, transporter och material ökat. Oförutsägbarheten har även medfört att vi ökat våra lagernivåer. Alla medarbetare har gjort en mycket stor insats för att korta leveranstider till våra kunder.

Pandemin har haft en mindre påverkan på vår verksamhet under andra kvartalet jämfört med första. Vår försäljning till Ryssland, Ukraina och Belarus är mycket liten och även indirekt försäljning utgör en begränsad del av den totala försäljningen. Koncernens verksamhet påverkas främst av fortsatta störningar i försörjningskedjan, stigande priser på råvaror, energi och transporter samt den kostnadsinflation kriget bidrar till.

Våra divisioner

Alla tre divisioner uppvisar under andra kvartalet en stark försäljning och ett fortsatt bra rörelseresultat givet utmaningarna.

Mobile Climate Controls rörelsemarginal är pressad då divisionen haft extraordinära kostnader för att möta kundleveranser. Bussverksamheten hanterar fortsatt effekterna av pandemin som kraftigt påverkade hela bussmarknaden. Under andra kvartalet har divisionen fortsatt sin långsiktiga plan att konsolidera bussverksamheten till Pennsylvania, USA. Flytten kommer vara avslutad och klar i augusti. Genom att samlokalisera verksamheten kommer ytterligare steg kunna tas för att förbättra verksamheten och öka lönsamheten.

Försäljningen för Ringfeder Power Transmission har under kvartalet varit fortsatt god. Dock har divisionen en minskad försäljning i USA, vilket påverkat produktmix och rörelsemarginalen negativt. Integrationen av Carlyle Johnson Machine har under andra kvartalet gått enligt plan och förväntas vara genomförd under fjärde kvartalet 2022.

Truck & Trailer Equipment och lastbilsbranschen har haft en fortsatt god efterfrågan under andra kvartalet, men efterfrågan bromsas återigen av brister i försörjningskedjan. Efter de pandemirelaterade stängningarna under 2021 har lastbilstillverkarna under 2022 återigen tvingats begränsa produktionen, på grund av komponentbrister orsakade av kriget i Ukraina och temporära nedstängningar i Kina. Truck & Trailer Equipment har under andra kvartalet trots detta haft en hög försäljning och levererar ett bra rörelseresultat.

Tillväxt, lönsamhet och hållbarhet är målet framåt för alla våra divisioner. Våra varumärken kommer under hösten återigen delta fysiskt på mässor och vi förbereder lansering av flera nya kundanpassade och hållbara produkter.

Vi kommer under hösten utbilda alla anställda inom hållbarhet, arbeta än mer aktivt med cirkularitet och vår påverkan på växthusgaser.

Framtid

Konflikten i Ukraina ser tragiskt nog ut att kunna bli långvarig, kostnadsinflation och klimathot ökar. Trots dessa orosmoment ser jag ändå med tillförsikt fram emot resterande 2022.

Orderingången för våra produkter är fortsatt god. Nya beställningar ökade med 14% i första halvåret 2022, jämfört med samma period 2021, vilket visar att behovet av transport- och industrilösningar är fortsatt högt. Priset på stål och andra råvarupriser ser ut att stabiliseras och vår organisation arbetar aktivt med att minska lagernivåer och öka produktiviteten i systemet.

Många medarbetare tar nu några veckors välförtjänt semester. Jag vill återigen passa på att tacka alla medarbetare för ett mycket väl genomfört kvartal, trots alla utmaningar.


Information i denna rapport är sådan som VBG Group AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2022 10:30.