Pressmeddelande 2022-03-30

VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

VBG Group publicerar årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport för 2021.

Rapporten beskriver hur VBG Group arbetar med att utveckla och förvalta sin verksamhet. Genom ledande industrilösningar bidrar koncernen till ökad säkerhet för såväl människor som för godstransporter och viktig infrastruktur i samhället.

–  Efter ett utmanande 2020, som präglades av pandemin, har vi under 2021 haft en mycket stark efterfrågan på våra produkter. För helåret steg VBG Groups nettoomsättning till 3 611 MSEK (3 147) och rörelseresultatet uppgick till 456 MSEK (353), med en rörelsemarginal på 12,6 procent (11,2). Detta är bästa koncernresultatet i VBG Groups 70-åriga historia, säger Anders Birgersson, Vd och koncernchef.

Den svenska årsredovisningen finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats vbggroup.com. Den tryckta svenska årsredovisningen kan beställas hos bolaget och kommer finnas tillgänglig i mitten av april.

Den engelska versionen kommer att publiceras på den engelska webbplatsen i mitten av april och kommer finnas i tryckt form i början av maj.


Denna information är sådan som VBG Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, genom angiven kontaktpersons försorg, den 30 mars kl. 13:00 CEST.