Pressmeddelande 2022-05-04

Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB (publ) den 4 maj 2022

VBG Group AB (publ) har hållit årsstämma den 4 maj 2022 i Vänersborg. Med anledning av covid-19 erbjöds även poströstning, enligt lagen 2022:121. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som lagts fram av styrelsen och valberedningen.
 

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 5,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 6 maj 2022. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 11 maj 2022.

Arvode

Stämman beslutade om ett totalt arvode till styrelse och utskott om 2 020 000 kronor. Arvodet fördelas enligt följande: 680 000 kronor till styrelsens ordförande och 285 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Av det totala arvodet ska till revisionsutskottet utgå 150 000 kronor och till ersättningsutskottet utgå 50 000 kronor att fördelas av styrelsen. Till Vd utgår inget arvode.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Till styrelseledamöter omvaldes Johnny Alvarsson, Peter Augustsson, Louise Nicolin, Mats R Karlsson, Anna Stålenbring och Anders Birgersson. Johnny Alvarsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget EY Sverige AB valdes till revisor för tiden intill nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Andreas Mast som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, 2023, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier ska kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport och anser att de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2021 har implementerats. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram beslutade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ny bolagsordning

Stämman godkände ny bolagsordning som syftar till att öka flexibiliteten vid genomförande av bolagsstämmor. Beslutet innebär att styrelsen inför bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post och att bolagsstämman ska kunna hållas, utöver i Vänersborg, Stockholm samt Göteborg, även i Trollhättan.

Valberedning

Bolagsstämman beslutade att anta nya principer för tillsättande av och instruktioner till valberedning. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år.

Samtliga beslut fattades i enlighet med de beslutsförslag som presenterats inför stämman. De fullständiga förslagen finns publicerade på bolagets hemsida www.vbggroup.com.

Vänersborg den 4 maj 2022
VBG Group AB (publ)