VBG Group som investering

Det finns många goda skäl till att investera i VBG Group. Nedan listar vi några av dem.

Starka varumärken i flera olika nischer

VBG Group har över tid byggt upp, samt även införvärvat, mycket starka varumärken. Dessa har i hög grad bidragit till att koncernens tre divisioner har världsledande positioner inom sina respektive industriella nischer. Vårt fokus på att verka inom flera olika nischer, bidrar till att koncernen har en diversifierad kundbas, vilket i sin tur ger en bra riskspridning.

Trygg och stabil ägarsituation

VBG Group förvärvar, styr och utvecklar koncernen framåt, utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Detta är möjligt tack vare en solid bas av långsiktiga och stabila ägare. Dessa utgörs av dels de tre ägarstiftelser som VBG Groups grundare startade och som nu är koncernens huvudägare, dels ett flertal större institutionella ägare.

Långsiktig finansiell styrka

VBG Groups ägarmodell har genom alla år bidragit till finansiell stabilitet med hög soliditet och goda finanser. En balans mellan att ge en stabil direktavkastning till ägarna och att låta vinstmedel arbeta kvar i koncernen har, i kombination med starka verksamheter, skapat en stabil finansiell grund för fortsatt verksamhetsutveckling och även expansion genom förvärv.

Uthållig lönsam tillväxt

VBG Groups affärsidé möjliggör både organisk och strukturell tillväxt. Målsättningen är en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på minst 10,0 procent över en femårsperiod. Total genomsnittlig tillväxt (CAGR) över fem år uppgick till 18,5%, fördelat på organisk tillväxt (CAGR) 8,3% och strukturell tillväxt (CAGR) 13,1%. Under 2021 genomfördes ett tilläggsförvärv av Insta-Chain som bidrar till den organiska tillväxten. Förhoppningen är även att tillväxten ska vara lönsam. VBG Group justerade lönsamhetsmålet under första kvartalet 2022. Målsättningen för koncernen är att nå en EBITA-marginal på minst 15 procent. Tidigare mål var att en genomsnittlig
rörelsemarginal (EBIT-marginal) om >12%, rullande fem år. För 2021 uppgick denna till 12,6 % och rullande fem år var EBIT-marginalen 11,9 %.

Stabil och god avkastning

VBG Group ska enligt utdelningspolicyn, i normalfallet, dela ut 30 procent av koncernens nettovinst. Med inställd utdelning för 2020, stärkt finansiell ställning
och stabila kassaflöden som grund delades 112,5 MSEK eller 4,50 SEK per aktie ut under 2021, vilket motsvarar 37,1% av koncernens nettovinst.

Totalavkastning

VBG Groups övergripande mål är uthållig och lönsam tillväxt, vilket också leder till en långsiktigt god finansiell avkastning för aktieägarna.