VBG Group som investering

Det finns många goda skäl till att investera i VBG Group. Nedan listar vi några av dem.

Starka varumärken i flera olika nischer

VBG Group har över tid byggt upp, samt även införvärvat, mycket starka varumärken. Dessa har i hög grad bidragit till att koncernens fyra divisioner har världsledande positioner inom sina respektive industriella nischer. Vårt fokus på att verka inom flera olika nischer, bidrar till att koncernen har en diversifierad kundbas, vilket i sin tur ger en bra riskspridning.

Trygg och stabil ägarsituation

VBG Group förvärvar, styr och utvecklar koncernen framåt, utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Detta är möjligt tack vare en solid bas av långsiktiga och stabila ägare. Dessa utgörs av dels de tre ägarstiftelser som VBG Groups grundare startade och som nu är koncernens huvudägare, dels ett flertal större institutionella ägare.

Långsiktig finansiell styrka

VBG Groups ägarmodell har genom alla år bidragit till finansiell stabilitet med hög soliditet och goda finanser. En balans mellan att ge en stabil direktavkastning till ägarna och att låta vinstmedel arbeta kvar i koncernen har, i kombination med starka verksamheter, skapat en stabil finansiell grund för fortsatt verksamhetsutveckling och även expansion genom förvärv.

Framgångsrik tillväxt

VBG Group växer både organiskt och via förvärv. Målsättningen är en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på minst 10 procent över en femårsperiod. 2018 ökade omsättningen med 16,3 procent, där 100 procent var organisk tillväxt. Total genomsnittlig tillväxt över en femårsperiod uppgick till 24,4 procent, där 10,6 procent var organisk tillväxt och 18,4 procent strukturell tillväxt. En stark tillväxt ska ge ett högre rörelseresultat och en ökad vinst per aktie, vilket också blev fallet för VBG Group under 2018, då rörelseresultatet ökade med 18,9 procent och vinsten per aktie med 13,5 procent.

Stabil direktavkastning

Enligt VBG Groups utdelningspolicy ska vi i normalfallet dela ut 30 procent av koncernens nettoresultat. De senaste tio åren har vi i genomsnitt delat ut 39,2 procent av nettoresultatet och direktavkastningen har i genomsnitt uppgått till 2,20 procent per år. Totalavkastningen för 2018 blev –1,48 procent, efter en svag avslutning på börsåret. För den senaste tioårsperioden uppgår den sammanlagda totalavkastningen till 312,5 procent.

Totalavkastning

VBG Groups övergripande mål är uthållig och lönsam tillväxt, vilket också leder till en långsiktigt god finansiell avkastning för aktieägarna.