VBG Group som investering

Det finns många goda skäl till att investera i VBG Group. Nedan listar vi några av dem.

Stabil avkastning

Enligt fastställd utdelningspolicy ska VBG Group, i normalfallet, dela ut 30 procent av koncernens nettoresultat. De senaste tio åren har vi delat ut i genomsnitt 36,8 procent av nettoresultatet och direktavkastningen har uppgått till i genomsnitt 2,15 procent per år. Totalavkastningen för 2017 blev 22,3 procent och den sammanlagda totalavkastningen för de senaste tio åren uppgår till 83,0 procent.

Starka varumärken i flera olika nischer

VBG Group har under många år byggt upp samt förvärvat in mycket starka varumärken, vilka i hög grad bidragit till divisionernas världsledande positioner inom sina respektive industriella nischer. Våra verksamheter eftersträvar en diversifierad kundbas, vilket bidrar till bättre riskspridning, starkare förhandlingsposition och god intjäningsförmåga.

Trygg och stabil ägarsituation

De tre stiftelser som koncernens grundare Herman Krefting startade och som nu är VBG Groups huvudägare, skapar tillsammans med flera större institutionella ägare en mycket bra ägarstruktur för koncernen. Den ger långsiktig trygghet och stabilitet, samt bidrar till långsiktighet och kontinuitet i genomförande av strategier.

Långsiktig finansiell styrka

VBG Groups ägarmodell har genom alla år bidragit till finansiell stabilitet, med hög soliditet och goda finanser. En balans mellan att ge en stabil direktavkastning till ägarna och att låta vinstmedel arbeta kvar i koncernen har, i kombination med starka verksamheter, skapat en stabil finansiell grund för fortsatt verksamhetsutveckling och även expansion genom förvärv.

Totalavkastning

VBG Groups övergripande mål är uthållig och lönsam tillväxt vilket också leder till en långsiktigt god finansiell avkastning för aktieägarna.