Valberedning 2023

VBG Groups årsstämma 2023 kommer att äga rum onsdagen den 27 april. Inför årstämman har en valberedning utsetts.

I enlighet med principer för tillsättande av och instruktioner till valberedningen, som antogs av årsstämman 2022 och är baserad på Svensk Kod för Bolagsstyrning ska VBG Groups valberedning bestå av styrelsens ordförande samt tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämma 2023.

Valberedningen består av:

  • Göran Bengtsson, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning
  • Johnny Alvarsson, styrelseordförande VBG Group AB
  • Johan Lannebo, Lannebo Fonder
  • Richard Torgerson, Nordea Funds Ltd.


Valberedningens huvudsakliga uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta senast den 1 januari 2023 till adress:

VBG Group AB
Valberedningen
Kungsgatan 57
461 34 Trollhättan