Frågor från analytiker

Här redovisas några av de frågor vi brukar få från analytiker och investerare. CFO Claes Wedin svarar.

Hur vill du sammanfatta börsåret 2017 för VBG Group?

Året inleddes mycket positivt med att företrädesemissionen 1:1 blev övertecknad, vilket innebar att bolaget från och med mars månad fördubblade antalet utestående aktier (serie A och serie B) från 12 502 024 aktier till 25 004 048 aktier. Med tillägg av de 1 191 976 aktier som VBG Group AB äger sedan 2002 (återköpsprogram), var det totala antalet aktier efter emissionen 26 196 024. Bolagets egna kapital ökade netto med 778,6 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader, och vi kunde därmed betala tillbaka det brygglån på 800 miljoner kronor som togs i samband med förvärvet av Mobile Climate Control. Aktiens slutkurs 2016 var 160,50, men justerad kurs med hänsyn taget till nyemissionen var 111,19 kronor och med en slutkurs 2017 på 132,00 kronor, har kursen stigit med 18,7 procent under året. Vi känner tydligt att intresset för VBG Group från aktiemarknaden har ökat, vilket vi naturligtvis välkomnar.

Ni har introducerat EBITA och EBITDA som rörelseresultatsnivåer. Vad är orsaken till det?

Lönsamhetsmålet för koncernen som helhet är, liksom tidigare, satt utifrån genomsnittlig rörelsemarginal (EBIT) rullande fem år, och ska överstiga 12 procent. Sedan 2017, i och med förvärvet av Mobile Climate Control, följer vi däremot upp divisionerna på EBITA och EBITA-marginal, vilket ger en bättre jämförelse mellan divisionerna eftersom vi därmed eliminerar effekten av avskrivningar på förvärvade immateriella övervärden. EBITDA, rörelseresultatet före totala avskrivningar, är ett mått som vi sedan en tid redovisat för koncernen och som bland annat används i de kovenanter vi har gentemot våra kreditgivare. Vi använder oss också av EBITDA när vi räknar divisionernas avkastning på operativt kapital (ROOC).

Den föreslagna utdelningen är nästan dubbelt så hög i år. Kan du kommentera det?

Vi har som utdelningspolicy att i normalfallet dela ut 30 procent av koncernens nettovinst. Med tanke på förvärvet av Mobile Climate Control, är det därför ganska naturligt att den föreslagna utdelningen i år blir betydligt högre än föregående år. Förra året delade vi ut 43,8 miljoner kronor vilket efter emissionen var 1,75 kronor per aktie och 36,3 procent av koncernens nettovinst. Nu föreslår styrelsen att årets utdelning ska fastställas till 3,25 kronor per aktie, vilket blir 81,3 miljoner kronor och 36,9 procent av nettovinsten. Vi har stabila finanser, ett starkt kassaflöde och vi förväntar oss ett fortsatt starkt verksamhetsår 2018, och det är viktiga faktorer som spelar in, när styrelsen ger årsstämman sitt förslag till utdelning.