Finansiell data

Fem år i sammandrag

MSEK 2018 2017 2016 2015 2014
Omsättning och resultat          
Nettoomsättning 3492,4 3 002,0 1 543,9 1 315,3 1 186,8
Bruttoresultat 1 190,9 1 067,9 625,9 537,4 468,8
EBITDA 497,4 428,3 231,6 178,0 171,6
EBITA 449,3 382,8 196,2 145,9 130,4
Rörelseresultat, EBIT 417,6 351,1 184,0 134,7 120,9
Resultat efter finansiella poster 373,1 315,6 168,2 134,5 112,7
Resultat efter skatt 273,0 220,5 120,8 95,5 78,9
Finansiell ställning          
Balansomslutning 3 923,8 3 663,6 3 463,3 1 258,80 1 208,7
Sysselsatt kapital 3 245,7 3064,0 2 994,1 1 062,50 1 029,4
Eget kapital 2 226,5 2 004,9 1 025,3 871,5 817,6
Eget kapital/antal aktier 89,04 80,18 82,01 69,71 65,40
Soliditet, % 56,7 54,7 28,7 69,2 67,6
Räntebärande nettolåneskuld (inkl pensionsskuld) 647,9 742,3 1 692,4 47,1 16,3
Räntebärande nettolåneskuld/EBITDA 1,30 1,73 7,26 0,25 0,10
Goodwill/Eget kapital 0,51 0,56 1,09 0,39 0,30
Lönsamhet          
Bruttomarginal, % 34,1 35,6 40,5 40,9 39,5
EBITDA-marginal, % 14,2 14,3 15,0 13,5 14,5
EBITA-marginal, % 12,9 12,8 12,7 11,1 11,0
Rörelsemarginal, EBIT, % 12,0 11,7 11,9 10,2 10,2
Vinstmarginal före skatt, % 10,7 10,5  10,9  10,2  9,5 
Avkastning på sysselsatt kapital, ROCE, % 13,2 10,7 12,7 13,0 12,5
Avkastning på eget kapital, ROE, % 12,8 12,3 12,7 11,3 10,1
Vinst per aktie, SEK 10,92 9,62 9,66 7,64  6,31
Personal          
Antal anställda vid årets slut 1 573 1 502 1 401 748 612
Medelantal anställda 1 561 1 446 764 636 559
Personalkostnad 803,1 718,2 415,9 357,7 302,8
Lön och sociala kostnader per anställd, TSEK 514,4 496,7 544,4 562,4 541,7
Övrigt          
Avskrivningar immateriella tillgångar 31,7 31,7 12,2 11,2 9,5
Avskrivningar materiella tillgångar 48,1 45,5 35,4 32,1 28,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 253,6 243,7 251,0 118,0 137,2
Årets kassaflöde 47,5 44,4 118,4 –51,1 57,9
Kassaflöde per aktie, SEK 1,90 1,94 9,47 –4,09 4,63

Finansiella nyckeltal

 

Mer finansiell information

På Introduce.se finns fler nyckeltal, analyser, intervjuer och annan finansiell information om VBG Group.