Finansiell data

Fem år i sammandrag

MSEK 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Omsättning och resultat            
Nettoomsättning 3725,4 3492,4 3 002,00 1 543,90 1 315,30 1 186,80
Bruttoresultat 1 253,90 1 190,90 1 067,90 625,9 537,4 468,8
EBITDA 547,8 497,4 428,3 231,6 178 171,6
EBITA 467,1 449,3 382,8 196,2 145,9 130,4
Rörelseresultat, EBIT 435 417,6 351,1 184 134,7 120,9
Resultat efter finansiella poster 397 373,1 315,6 168,2 134,5 112,7
Resultat efter skatt 299,5 273 220,5 120,8 95,5 78,9
Finansiell ställning            
Balansomslutning 4 198,60 3 923,80 3 663,60 3 463,30 1 258,80 1 208,70
Sysselsatt kapital 3 399,00 3 245,70 3064 2 994,10 1 062,50 1 029,40
Eget kapital 2 427,70 2 226,50 2 004,90 1 025,30 871,5 817,6
Eget kapital/antal aktier 97,09 89,04 80,18 82,01 69,71 65,4
Soliditet, % 57,8 56,7 54,7 28,7 69,2 67,6
Räntebärande nettolåneskuld (inkl pensionsskuld) 655,3 647,9 742,3 1 692,40 47,1 16,3
Räntebärande nettolåneskuld/EBITDA 1,2 1,3 1,73 7,26 0,25 0,1
Goodwill/Eget kapital 0,47 0,51 0,56 1,09 0,39 0,3
Lönsamhet            
Bruttomarginal, % 33,7 34,1 35,6 40,5 40,9 39,5
EBITDA-marginal, % 14,7 14,2 14,3 15 13,5 14,5
EBITA-marginal, % 12,5 12,9 12,8 12,7 11,1 11
Rörelsemarginal, EBIT, % 11,7 12 11,7 11,9 10,2 10,2
Vinstmarginal före skatt, % 10,7 10,7 10,5  10,9  10,2  9,5 
Avkastning på sysselsatt kapital, ROCE, % 12,4 13,2 10,7 12,7 13 12,5
Avkastning på eget kapital, ROE, % 12,5 12,8 12,3 12,7 11,3 10,1
Vinst per aktie, SEK 11,98 10,92 9,62 9,66 7,64  6,31
Personal            
Antal anställda vid årets slut 1 612 1 573 1 502 1 401 748 612
Medelantal anställda 1 596 1 561 1 446 764 636 559
Personalkostnad 885,6 803,1 718,2 415,9 357,7 302,8
Lön och sociala kostnader per anställd, TSEK 554,9 514,4 496,7 544,4 562,4 541,7
Övrigt            
Avskrivningar immateriella tillgångar 32,1 31,7 31,7 12,2 11,2 9,5
Avskrivningar materiella tillgångar 49,5 48,1 45,5 35,4 32,1 28
Avskrivningar nyttjanderätten leasade tillgångar IFRS 16  31,2          
Kassaflöde från den löpande verksamheten 438,9 253,6 243,7 251 118 137,2
Årets kassaflöde 96,4 47,5 44,4 118,4 –51,1 57,9
Kassaflöde per aktie, SEK 3,86 1,9 1,94 9,47 –4,09 4,63

Finansiella nyckeltal

 

Mer finansiell information

På Introduce.se finns fler nyckeltal, analyser, intervjuer och annan finansiell information om VBG Group.