Finansiell data

Fem år i sammandrag

MSEK 2016 2015 2014 2013 2012
Omsättning, resultat och lönsamhet          
Nettoomsättning 1 543,9 1 315,3 1 186,8 1 171,4 1 104,8
Rörelseresultat (redovisat) 184,0 134,7 120,9 162,8 99,4
Resultat efter finansnetto 168,2 134,5 112,7 151,7 94,7
Vinstmarginal, % 10,9 10,2 9,5 13,0 8,6
Resultat efter skatt 120,8 95,5 78,9 112,5 69,8
           
Finansiell ställning          
Balansomslutning 3 463,3 1 258,80 1 208,7 1072,2 1 023,20
Sysselsatt kapital 2 994,1 1 062,50 1 029,4 911 855,4
Avkastning på sysselsatt kaptial, % 12,7 13,0 12,5 18,5 12,4
Eget kapital 1 025,3 871,5 817,6 737,5 629,6
Avkastning på eget kapital, % 12,7 11,3 10,1 16,5 11,1
Riskbärande kapital 1 077,9 907,4 848,9 757,2 654,7
Andel riskbärande kaptial, % 31,1 72,1 70,2 70,6 64,0
Soliditet, % 29,6 69,2 67,6 68,8 61,5
           
Kassaflöde          
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 221,0 145,2 122,7 128,8 99,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 251,0 118,0 137,2 160,3 93,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 295,2 –128,3 –39,9 –23,6 –94,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 162,6 40,7 –39,4 –70,1 3,6
Årets kassaflöde 118,4 –51,1 57,9 66,6 2,4
           
Nyckeltal per aktie          
Vinst, SEK 9,66 7,64 6,31 9,00 5,58
Utdelning, SEK 1,75* 3,25 3,00 2,75 2,25
Direktavkastning, % 2,18 2,69 2,89 2,18 2,47
           
Övrigt          
Medelantal anställda 764 636 559 518 518

*Föreslagen utdelning per aktie utifrån att antalet utestående aktier fördubblats till 25 004 048, efter genomförd nyemission i februari 2017. Det motsvarar en utdelning på 3,50 SEK utifrån antalet aktier den 31 december 2016.

Finansiella nyckeltal

 

Mer finansiell information

På Introduce.se finns fler nyckeltal, analyser, intervjuer och annan finansiell information om VBG Group.