Finansiell data

Fem år i sammandrag

MSEK 2017 2016 2015 2014 2013
Omsättning, resultat och lönsamhet          
Nettoomsättning 3 002,0 1 543,9 1 315,3 1 186,8 1 171,4
Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA, MSEK 428,3 231,6 178,0 171,6 195,1
Resultat före immateriella tillgångar EBITA, MSEK 382,8 196,2 145,9 130,4 170,9
Rörelseresultat EBIT, MSEK 351,1 184,0 134,7 120,9 162,8
Rörelsemarginal EBIT, % 11,7 11,9 10,2 10,2 13,9
Resultat efter finansiella poster 315,6 168,2 134,5 112,7 151,7
Vinstmarginal, % 10,5 10,9 10,2 9,5 13,0
Resultat efter skatt 220,5 120,8 95,5 78,9 112,5
           
Finansiell ställning          
Balansomslutning 3 663,6 3 463,3 1 258,80 1 208,7 1072,2
Sysselsatt kapital 3064,0 2 994,1 1 062,50 1 029,4 911
Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,7 12,7 13,0 12,5 18,5
Eget kapital 2 004,9 1 025,3 871,5 817,6 737,5
Avkastning på eget kapital, % 12,3 12,7 11,3 10,1 16,5
Riskbärande kapital 2 164,6 1 077,9 907,4 848,9 757,2
Andel riskbärande kapital, % 59,1 31,1 72,1 70,2 70,6
Soliditet, % 54,7 29,6 69,2 67,6 68,8
           
Kassaflöde          
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 274,3 221,0 145,2 122,7 128,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 243,7 251,0 118,0 137,2 160,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten –60,3 –1 295,2 –128,3 –39,9 –23,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –139,0 1 162,6 40,7 –39,4 –70,1
Årets kassaflöde 44,4 118,4 –51,1 57,9 66,6
           
Nyckeltal per aktie          
Vinst, SEK 9,62 9,66 7,64 6,31 9,00
Utdelning, SEK 3,25* 3,50 (1,75**) 3,25 3,00 2,75
Börskurs, SEK 132,00 160,50 121,00 103,75 126,00
Justerad börskurs, SEK 132,00 111,19 83,83 71,88 87,29
Direktavkastning, % 2,46 2,18 2,69 2,89 2,18
           
Övrigt          
Antal anställda vid årets slut 1 502 1 401 748 612 523
Medelantal anställda 1 446 764 636 559 518

*Föreslagen utdelning per aktie.
**Utdelning per aktie utifrån att antalet utestående aktier fördubblats till 25 004 048, efter genomförd nyemission i februari 2017.

Finansiella nyckeltal

 

Mer finansiell information

På Introduce.se finns fler nyckeltal, analyser, intervjuer och annan finansiell information om VBG Group.