Årsstämma

VBG Group AB (publ) årsstämma 2018 hålls onsdag den 25 april i Vänersborg.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till malin.emanuelsson@vbggroup.com senast 2 månader före årsstämman.

Årsstämma 2017

VBG Groups årsstämma hölls den 27 april kl. 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4 i Vänersborg. Här finner du all dokumentation som fanns tillgänglig på stämman.

Stämmoprotokoll

Vd:s presentation

Revisors yttrande om ersättning

Valberedningens yttrande

Extra bolagsstämma

Den 16 januari 2017 hölls en extra bolagsstämma i VBG Group.

Stämmoprotokoll

 

Valberedningen

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.

Årsstämman 2017 beslutade att inför årsstämman 2018 utse valberedning bestående av:

  • Reidar Öster, privat, tillika valberedningens ordförande
  • Peter Hansson, styrelseordförande VBG Group AB
  • Per Trygg, SEB Asset Management SA
  • Johan Lannebo, Lannebo Fonder

Aktieägare som önskade lämna förslag till valberedningen kunde sända dessa senast den 1 januari 2017 till adress:

VBG Group AB
Valberedningen
Box 1216
462 28 Vänersborg