Årsstämma

VBG Group ABs årsstämma 2022 hölls den 4 maj.

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 för VBG Group AB (publ) hölls onsdagen den 4 maj i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg. För de som ville vidta försiktighet med anledning av covid-19 och därmed inte delta fysiskt vid stämman erbjöds poströstning i enlighet med lagen 2022:121.


Företagspresentation

Företagspresentation årsstämma 2022 (pdf)

Protokoll

Protokoll från årsstämma 2022 (pdf)

Övrig dokumentation från stämman

Kallelse till årsstämma i VBG Group AB
Dagordning
Beslutsärenden
Revisorns yttrande
Bilaga 1 – Ersättningsrapport
Bilaga 2 - Bolagsordning i VBG Group AB (publ) 556069-0751
Bilaga 3 - Principer för tillsättande av och instruktioner till valberedning
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär för årsstämma 2022
Poströstningsformulär för årsstämma 2022
VBG Group Årsredovisning 2021

Pressreleaser relaterade till årsstämman

Kallelse till årsstämma i VBG Group AB (publ)
Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB (publ) den 4 maj 2022

Valberedningen

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.

Årsstämman 2022 beslutade att anta nya principer för tillsättande av och instruktioner till valberedning. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år.

Aktieägare som önskade lämna förslag till valberedningen kunde sända detta senast den 1 januari 2023 till adress:

VBG Group AB
Valberedningen
Kungsgatan 57
461 34 Trollhättan