Minskad energiförbrukning och avfallsgenerering

Inom VBG Group arbetar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan i alla led. Produkter och processer ska utformas så att energi och råmaterial används så effektivt som möjligt och på ett sätt som minimerar uppkomsten av avfall och restprodukter under produkternas livscykel.

VBG Group tillämpar försiktighetsprincipen vilket innebär att vi undviker material och metoder som kan utgöra en hälso- eller miljörisk.

Mål miljöansvar - energiförbrukning och avfallsgenerering

VBG Groups energiförbrukning och avfallsgenerering ska minska med 10 procent fram till 2022.

Minskning 10 %

Utfall 2018

Under 2018 minskade koncernens energiförbrukning med 2,5 procent, jämfört med föregående år, vilket är i linje med vår målsättning. Den totala avfallsgenereringen ökade dock med 50 procent, där ökningen dessbättre endast bestod av återvinningsbara restprodukter. Förklaringen till ökningen ligger i att divisionernas interna processer har varit mycket pressade under året och att de investeringar som skulle ha gjorts för att minska restprodukter, senarelades till slutet av 2018. Under 2019 förväntar vi oss därför en minskning av återvinningsbara restprodukter. Positivt är att generering av miljöfarliga restprodukter inte har påverkats av det höga trycket på divisionerna, utan ligger på oförändrad nivå, jämfört med 2017.

Grafer miljöansvar

1) per produktionstimme.

Mål miljöansvar - miljöcertifiering

Samtliga VBG Groups produktionsanläggningar ska vara miljöcertifierade senast 2022.

Utfall 2018

Vid slutet av 2018 var fortsatt 7 av 10 anläggningar certifierade. Vår division Edscha Trailer Systems har aviserat att deras produktionsanläggning i Tjeckien kommer att påbörja certifiering under 2019.

Grafer Miljöcertifiering

2) enligt ISO 14001 eller motsvarande.