Minskad energiförbrukning och avfallsgenerering

Inom VBG Group arbetar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan i alla led. Produkter och processer ska utformas så att energi och råmaterial används så effektivt som möjligt och på ett sätt som minimerar uppkomsten av avfall och restprodukter under produkternas livscykel.

VBG Group tillämpar försiktighetsprincipen vilket innebär att vi undviker material och metoder som kan utgöra en hälso- eller miljörisk.

Minskning 10 %

Vår målsättning är att både energiförbrukning och avfallsgenerering ska minska med 10 procent från 2017 fram till 2022.

 Stapeldiagram energiförbrukning, restprodukter totalt, återvinningsbara restprodukter, miljöfarliga restprodukter

1) per produktionstimme.

Vår målsättning är att koncernens samtliga produktionsanläggningar ska vara miljöcertifierade senast 2022.

 Miljöcertifiering anläggningar

2) enligt ISO 14001 eller motsvarande.

Inom VBG Group finns rutiner för att kontinuerligt följa upp och rapportera kring våra verksamheters miljöprestanda. Vid utgången av 2017 var 7 av 10 anläggningar miljöcertifierade. Även icke-certifierade produktionsanläggningar och samarbetspartners följs upp kontinuerligt för att säkerställa att de arbetar i enlighet med koncernens uppförandekod.

Som en del i vårt strategiska hållbarhetsarbete inledde vi också under 2018 en kartläggning över vilka energislag som används inom koncernen. Det huvudsakliga syftet med kartläggningen är att säkerställa att vi formulerar koncerngemensamma klimatmål som är relevanta för oss.

I samverkan för ett mer transporteffektivt samhälle

I samverkan för ett mer transporteffektivt samhälle

VBG Truck Equipment har, utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv, byggt upp omfattande kunskap genom mångåriga kontakter med nationella och internationella myndigheter, politiska organ och lagstiftare.

Läs mer

Förutom att det ger många strategiska fördelar till det egna strategi och produktutvecklingsarbetet, påverkar divisionen även utvecklingen kring trafiksäkerhet genom att arbeta tillsammans med myndigheter för att uppnå harmonisering kring lagstiftning.

Längre och tyngre laster ger mindre utsläpp

VBG Truck Equipment medverkar i flera olika projekt för att bidra till utvecklingen mot mer hållbara transportlösningar – både i egen regi och tillsammans med andra aktörer. Ett exempel är Volvo Lastvagnars forskningsprojekt inom högkapacitetstransporter som VBG Truck Equipment medverkat i sedan 2009. Projekten finansieras delvis av Vinnova och resultaten visar på stora positiva miljövinster med längre och tyngre fordon än de som används i Sverige idag. Målet för projektet är att ta fram förslag på längre och tyngre fordonskombinationer som är säkra och framkomliga i det svenska vägnätet och samtidigt minska energiförbrukningen med 15–30 procent per fraktat ton.

Under 2018 testade VBG Truck Equipment i samarbete med Kinnarps och Volvo Lastvagnar så kallade DUO-transporter i utvalda kommunala vägnät. Med dessa transporter förväntas lastvolymen kunna öka med 50 procent, vilket motsvarar 30 procent färre transporter, och en 20-procentig minskning av koldioxidutsläppen.

Inom projektet testar man även effekterna av tyngre last inom skogsbruket under arbetsnamnet ”ETT – en trave till”. Resultaten visar att ett timmerbilsekipage på 90 ton lastar 50 procent mer timmer, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med 20 procent per fraktat ton, jämfört med ett konventionellt timmerekipage på 60 ton.