UN Global Compact

United Nations Global Compact (UNGC) är världens största hållbarhetsinitiativ för att styrka företags samhällsansvar. Som medlem förbinder VBG Group sig att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera framsteg för hållbarhetsarbetet till FN.

Då vi skrivit under UNGC har vi som koncernen ett ansvar för att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling samt att verka för tio principer som är kopplade till internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning.

Vi beskriver vårt arbete framförallt i vår årsredovisning. Nedan redovisas hur VBG Group hur vi arbetar löpande med de tio principerna.

Global Compacts tio grundprinciper

Principer   Status   Läs mer i vår årsredovisning
Mänskliga rättigheter         
PRINCIP 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande   Alla anställda med tillgång till mail har erbjudits utbildning i VBG Groups uppförandekod, 85,4% av dessa har genomfört utbildning.    sid 38
PRINCIP 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter   Under 2021 har inga fall av kränkning av mänskliga rättigheter rapporterats.   sid 38
Arbetsrätt        
PRINCIP 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar   Uppförandekoden anger föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar som en grundprincip. Fackföreningar finns i de länder där det är tillämpligt/praxis. Saknas fackförening genomförs andra typer av förhandlingar mellan bolaget och medarbetarna.    
PRINCIP 4: Eliminera alla former av tvångsarbete   VBG Group har nolltolerans mot alla former av slav- och tvångsarbete.    sid 38
PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete    Barnarbete är förbjudet hos VBG Group och koncernens leverantörer. Det finns inget som tyder på att det förekommit överträdelser under året.   sid 38
PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter   VBG Group har nolltolerans mot diskriminering och alla former av slav-, tvångs- eller
barnarbete. Detta tydliggörs genom information, utbildning och interna regelverk
(Code of Conduct). Vi ställer samma höga krav på våra leverantörer och
samarbetspartners som vi ställer på oss själva.
  sid 55
Miljö        
PRINCIP 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker   Vi tillämpar försiktighetsprincipen och undviker material och metoder som kan utgöra risk för miljö och hälsa. Koncernen har etablerade rutiner för uppföljning och rapportering av miljöprestanda samt utvärderar regelbundet potentiella och framtida risker för våra verksamheter och produkter. Målsättningen är att samtliga VBG Groups produktionsanläggningar ska vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 senast 2022. 2021 var 11 av 13 anläggningar certifierade.    sid 29
sid 32
PRINCIP 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande   Under 2021 har flera initiativ genomförst för att stärka miljömedvetandet. Vi har genomfört utbildningar av ledare och nyckelpersoner samt etablerat en ny hållbarhetsorganisation. Vi har genomfört intervjuer med våra intressenter.   sid 8
sid 41-44
PRINCIP 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik   Inom koncernen finns flera exempel på produkter som bidrar till minskad miljöpåverkan såom klimatsystem som stöttar elektrifieringen inom både bussar och offroad samt långa transporter och skjutbara tak som minskar bränsleförbrukningen vid transporter.   sid 17
sid 30
Antikorruption        
PRINCIP 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.   Korruption förebyggs genom information, utbildning, interna regelverk (Code of Conduct) och uppföljning, exempelvis revisioner, medarbetarundersökningar samt en visselblåsartjänst.

 

sid 38
sid 55