Långsiktigt engagemang för medarbetare och samhälle

VBG Group är en koncern med ett väletablerat samhällsengagemang,något som genomsyrat bolaget sedan det grundades. Vi ska vara en arbetsgivare där medarbetare trivs och kan utvecklas, och en positiv kraft i de samhällen där vi är verksamma. VBG Group stödjer och respekterar mänskliga rättigheter och arbetar för att motverka alla former av kränkningar.

VBG Group anställer och behandlar medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, ålder, nationalitet, religion, politisk åsikt, funktionshinder, föreningstillhörighet, sexuell läggning samt socialt eller etniskt ursprung. Mångfald på arbetsplatsen uppmuntras på alla nivåer i hela koncernen.

 

Mål - arbetsplatsolyckor

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och vi arbetar för att kunna erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö. Detta innebär bland annat att vi har nolltolerans mot arbetsrelaterade skador. Under 2022 rapporterades 31 arbetsrelaterade olyckor, vilket motsvarar en minskning av olyckor med 52,4 procent under perioden 2017-2022.  

 

Mål - andel kvinnliga ledare

 Vi tror att en större mångfald på arbetsplatsen ger fler infallsvinklar och bättre dynamik, som gör oss till en starkare organisation. Därför arbetar vi aktivt med att rekrytera för en jämställd arbetsplats och öka antalet kvinnor på ledande befattningar.

Andelen kvinnliga ledare inom VBG Group ska motsvara andelen kvinnor i  koncernen totalt.

Under 2022 var 29,8 procent av koncernens ledande positioner tillsatta av kvinnor.

 

Mål - antikorruptionsutbildning

I alla länder där VBG Group bedriver verksamhet ska vi följa aktuella lagar och förordningar. Skulle det uppstå en situation där vi inte hittar vägledning av lagen följer vi våra koncerngemensamma standarder och principer.

VBG Group ska ha ett ärligt förhållningssätt gentemot affärspartners och andra intressenter. Anställda inom VBG Group får inte ta emot betalningar, gåvor eller andra former av ersättning från tredje part, som skulle kunna påverka deras objektivitet i affärsbeslut. Under 2022 genomförde koncernen, precis som tidigare år, en antikorruptionsutbildning med målet att samtliga utvalda medarbetare under året skulle genomföra denna. 2022 genomförde 95 procent utbildningen.

Långsiktigt samhällsengagemang

VBG Group har sedan bolaget grundades varit en socialt ansvarstagande arbetsgivare. Vi ägs till stora delar av tre ägarstiftelser som investerar sin avkastning både i våra medarbetare och i samhället. Det är en struktur som skapar både långsiktighet för bolaget och hållbara investeringar i samhället. En ökad vinst för koncernen ger mer pengar till forskningen genom en av ägarstiftelserna, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning

Våra bolag och divisioner är engagerade i sina lokalsamhällen genom att stötta lokala initiativ och välgörenhetsprojekt.

 

Mänskliga rättigheter och politisk neutralitet

Respekt för mänskliga rättigheter är inte bara en social fråga utan också viktigt ur ett affärsetiskt perspektiv. Vår nolltolerans mot diskriminering och alla former av slav-, tvångs- eller barnarbete blir allt mer relevant i takt med att koncernen växer globalt. Inte minst i samband med etablering i utvecklingsländer, ska vi bidra positivt i samhällsutvecklingen och skapa möjligheter för lokalbefolkningen genom att ställa samma höga krav på våra leverantörer och samarbetspartners som vi ställer på oss själva. Vi ska sköta all bokföring och finansiell rapportering korrekt, i enlighet med god redovisningssed. I det ingår att vi alltid tillhandahåller uppgifter som är tillgängliga, sanningsenliga, relevanta, begripliga och aktuella.

Medarbetare och ledamöter i VBG Groups styrelse ska hantera sina privata och andra externa aktiviteter och ekonomiska intressen på ett sätt som inte medför att det uppstår en intressekonflikt gentemot koncernen. VBG Group agerar också politiskt neutralt och tillåter därför inte att namn eller tillgångar som tillhör koncernen och dess bolag nyttjas för att främja politiska partiers eller kandidaters intressen.

 

Hållbarhetsmål 2023-2030