Säker och hälsosam arbetsmiljö

VBG Group stödjer och respekterar mänskliga rättigheter och arbetar för att motverka alla former av kränkningar.

VBG Group anställer och behandlar medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, ålder, nationalitet, religion, politisk åsikt, funktionshinder, föreningstillhörighet, sexuell läggning samt socialt eller etniskt ursprung. Mångfald på arbetsplatsen uppmuntras på alla nivåer i hela koncernen.

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och vi arbetar för att kunna erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö. Detta innebär bland annat att vi har nolltolerans mot arbetsrelaterade skador. Under 2018 rapporterades 30 (53) arbetsrelaterade olyckor in, vilket är en klar förbättring jämfört med föregående års höga antal. Skadestatistiken gäller framförallt två verksamheter inom divisionen Ringfeder Power Transmission. Även om de insatser som genomförts inom divisionen under året har gett bra resultat, kommer vi under 2019 kräva fortsatta krafttag på ledningsnivå inom divisionen för att ytterligare minska antalet arbetsrelaterade olyckor.

Graf sjukfrånvaro och personalomsättning

 

VBG Group verkar i en traditionellt mansdominerad bransch och det återspeglas i könsfördelningen inom koncernen. Under 2018 utgjorde män 79 procent (79) av medarbetarna och kvinnor 21 procent (21). Vi eftersträvar en högre andel kvinnor
i ledande positioner inom koncernen. Kriterier för att en medarbetare ska anses ha en ledande position är att medarbetaren
ingår i en ledningsgrupp, har underställd personal, har en inflytelserik position med stor påverkansfaktor eller har spetskompetens inom ett eller flera områden. Minst ett kriterium måste vara uppfyllt för att positionen ska klassas som ledande. 

Mål socialt ansvar

Andelen kvinnliga ledare inom VBG Group ska öka till 21 procent fram till 2022. Det är lika stor andel som andel kvinnor i koncernen totalt.

Bild 21 % kvinnliga ledare

 Utfall 2018

Under 2018 var fortsatt 17 procent (17) av koncernens ledande positioner tillsatta av kvinnor.

 

Graf andel kvinnliga ledare