Säker och hälsosam arbetsmiljö

VBG Group stödjer och respekterar mänskliga rättigheter och arbetar för att motverka alla former av kränkningar.

VBG Group anställer och behandlar medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, ålder, nationalitet, religion, politisk åsikt, funktionshinder, föreningstillhörighet, sexuell läggning samt socialt eller etniskt ursprung. Mångfald på arbetsplatsen uppmuntras på alla nivåer i hela koncernen.

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och vi arbetar för att kunna erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi har väl utarbetade rutiner för både arbetsmiljö- och maskinsäkerhetsronder. Vi ställer också höga krav på skyddsutrustning men kan konstatera att det trots dessa åtgärder och rutiner inträffar olyckor. Under 2017 rapporterades 53 arbetsrelaterade skador in, vilket är en kraftig ökning, i jämförelse med 33 inrapporterade skador 2016. Ökningen har framförallt skett inom ett av koncernens bolag. Det är något vi tar på mycket stort allvar och under 2018 genomför vi riktade insatser inom detta bolag för att få ner antalet arbetsrelaterade skador.

GRAF SJUKFRÅNVARO OCH PERSONALOMSÄTTNING

VBG Group verkar i en traditionellt mansdominerad bransch och det återspeglas i könsfördelningen inom koncernen, där 79 procent av medarbetarna är män och 21 procent kvinnor. Vi eftersträvar en bra balans mellan könen och inom delar av koncernen utformas arbetsplatser noga, så att de passar både kvinnor och män. Det kan exempelvis innebära att vi ser till att arbetsplatsen är konstruerad på ett sätt så att tunga lyft underlättas. Vi strävar också efter att få en högre andel kvinnor i ledande positioner. Under 2017 hade kvinnor drygt 17 procent av de ledande positionerna inom koncernen. Målsättningen är att kvinnliga medarbetare ska ha 21 procent av de ledande positionerna, vilket är samma andel som den procentuella andelen kvinnliga medarbetare i koncernen totalt. Kriterier för att en medarbetare ska anses ha en ledande position är att medarbetaren ingår i en ledningsgrupp, har underställd personal, har en inflytelserik position med stor påverkansfaktor eller har spetskompetens inom ett eller flera områden. Minst ett kriterium måste vara uppfyllt för att positionen ska klassas som ledande.

Bild 21 % kvinnliga ledare

Vår målsättning är att VBG Group ska ha 21 procent kvinnliga ledare, en lika stor andel som andelen kvinnliga medarbetare i koncernen totalt.

GRAF PERSONER I LEDANDE STÄLLNING INOM VBG GROUP

Inom VBG Group uppmuntras praktik och lärlingsutbildningar som en naturlig del i kompetensförsörjningen. Föreningsfrihet och rätten till kollektivförhandlingar och -avtal respekteras. Vidare tolereras inga former av slav-, tvångs- eller barnarbete och vi ställer samma höga krav på att våra leverantörer och samarbetspartners följer detta.

Alla chefer inom VBG Group har ansvar för att kommunicera och leva upp till innehållet i uppförandekoden inom sina respektive verksamheter och uppmuntra medarbetare att rapportera beteenden som kan vara oförenliga med koncernens principer. Under 2018 implementerade vi en koncerngemensam visselblåsarfunktion som ska hanteras av extern part. Det innebär att medarbetare anonymt kan flagga för eventuella oegentligheter i koncernen.

Flera av VBG Groups divisioner har ett stort samhällsengagemang. VBG Truck Equipment sponsrar framför allt olika lokala idrottsklubbar och sportevenemang, exempelvis inom bandy, cykling och hockey. Ett krav som alltid ställs på klubbarna för att få sponsring, är att de ska ha både pojk- och flicklag. Mobile Climate Controls sponsring är främst av välgörenhetskaraktär, med donationer till socioekonomiskt utsatta vuxna och barn samt till hjärt- och hjärnforskning.

GRAF ÅLDERSFÖRDELNING ANSTÄLLNINGSTID OCH KÖNSFÖRDELNING