Minskad energiförbrukning och avfallsgenerering

Inom VBG Group arbetar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan i alla led. Produkter och processer ska utformas så att energi och råmaterial används så effektivt som möjligt och på ett sätt som minimerar uppkomsten av avfall och restprodukter under produkternas livscykel.

VBG Group tillämpar försiktighetsprincipen vilket innebär att vi undviker material och metoder som kan utgöra en hälso- eller miljörisk.

Mål miljöansvar - energiförbrukning 

Mål energiförbrukning

Under 2019 uppnåddes en total minskning av energiförbrukning sedan 2017 med 11,9 procent. Tidigare mål att nå 10% är därmed nått och nytt justerat mål för minskad energiförbrukning 2017 till 2022 är 15 procent.

Energiförbrukning 2019
2 )Per produktionstimme

Mål Miljöansvar- avfallshantering

Mål avfallshantering

VBG Groups mål för avfallsgenerering är att minska med 10 procent fram till 2022. Den totala avfallsgenereringen låg konstant under 2019, men andelen återvinningsbara restprodukter ökade till 85 procent (82,5) av totalt avfall. 

 
2 )Per produktionstimme

Mål miljöansvar - miljöcertifiering

Samtliga VBG Groups produktionsanläggningar ska vara miljöcertifierade senast 2022.

Utfall 2019

Vid slutet av 2019 var 9 av 12 anläggningar certifierade. 

mål miljöcertifiering
 3) enligt ISO 14001 eller motsvarande.