För bättre resursanvändning i produktionen

En stor del av vår påverkan sker i vår produktion och i leverantörsledet. Vi strävar efter bättre och effektivare resursanvändning i hur våra produkter och lösningar produceras både internt och hos våra leverantörer. 

VBG Group tillämpar försiktighetsprincipen vilket innebär att vi undviker material och metoder som kan utgöra en hälso- eller miljörisk. Vårt mål är att minimera mängden farligt avfall och optimera användningen av de resurser som går åt i vår produktion, det är ett arbete som pågår löpande.  Koncernen har etablerade rutiner för uppföljning och rapportering för miljöprestanda samt utvärderar regelbundet potentiella och framtida risker för våra verksamheter och produkter. Vi har i våra mål fram till 2022 satt specifika mätetal på energiförbrukning, avfallsgenerering samt miljöcertifiering.

 

Mål - energiförbrukning 

Målsättningen för koncernen är att energiförbrukningen ska minska med 15 procent* fram till 2022. Under 2021 uppnåddes en total minskning av energiförbrukning sedan 2017 med 25,0 procent. 


* Per produktionstimme

Mål - avfallshantering

VBG Groups mål för avfallsgenerering är att minska med 10 procent* fram till 2022. Den totala avfallsgenereringen ökade under 2021 med 14,8%, men andelen återvinningsbara restprodukter ökade till 83,5 procent av totalt avfall. Andelen farlig avfall minskade och utgör 11,9%.

 
* Per produktionstimme

Mål - miljöcertifiering

Samtliga VBG Groups produktionsanläggningar ska vara miljöcertifierade senast 2022.

Vid slutet av 2021 var 11 av 13 anläggningar certifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande.