Starka kopplingar till kärnaffären

VBG Groups hållbarhetsarbete bygger på vår uppförandekod som tar avstamp i FN:s principer för ansvarsfullt företagande. Under 2017 definierade vi, utifrån en intressent- och väsentlighetsanalys, långsiktiga hållbarhetsmål för koncernen och 2018 fortsatte vi med det arbete som påbörjats.

Inom VBG Group har hållbarhetsfrågorna en central plats, både i de analyser vi utför i samband med förvärv av nya bolag och i den dagliga verksamheten. Hållbarhetsfrågorna är också en integrerad del av vår affärsstrategi.

Uppförandekoden – ett rättesnöre i och utanför koncernen

Hållbarhetsarbetet bygger på VBG Groups uppförandekod som antogs av VBG Groups styrelse 2010. Syftet med koden är att tydliggöra vilket förhållningssätt vi ska ha gentemot våra intressenter, både internt och externt, samt vilka krav vi ställer på oss själva och andra. Uppförandekoden omfattar samtliga divisioner i koncernen. Den kan ses som ett rättesnöre för våra medarbetare och samarbetspartners. Genom att tillämpa koden följer vi aktuella lagar och förordningar i de länder där vi är verksamma, FN:s grundläggande principer för ansvarsfullt företagande (Global Compact), FN:s barnkonvention samt andra internationella överenskommelser och riktlinjer.

Produkter och tjänster som gör skillnad

På VBG Groups huvudkontor arbetar nio personer medan koncernen totalt har cirka 1 600 medarbetare. Moderbolaget har således en begränsad direkt påverkan jämfört med koncernen i stort. Den största möjligheten till påverkan inom hållbarhetsområdet är i egenskap av att vara en aktiv och ansvarsfull ägare. Ända sedan starten 1951 har trafiksäkerhet varit en hörnsten i VBG Groups verksamhet. Våra divisioners produkter och tjänster bidrar till säkerhet och effektivitet i flera delar av samhället, runt om i världen. Men samtidigt som vi medverkar till en positiv samhällsutveckling sätter vår verksamhet oundvikligen ekologiska fotavtryck. Därför måste vi se till att använda våra resurser så effektivt som möjligt och framställa våra produkter med så liten påverkan som möjligt på klimat och miljö. Vi har även ett ansvar att tillhandahålla en säker och trygg arbetsplats för alla våra medarbetare och säkerställa att vår verksamhet inte utgör någon risk för invånarna på de platser där vi är verksamma.

Hållbarhetsmål fram till 2022

Under 2017 fördjupade vi det strategiska hållbarhetsarbetet och formulerade långsiktiga koncernövergripande mål fram till 2022 och 2018 fortsatte vi med det arbete som påbörjats.