Målinriktat hållbarhetsarbete

Kärnan i VBG Groups verksamhet är att verka för ökad säkerhet i samhället, genom att erbjuda lösningar med högt kundvärde som är hållbara över tid. Vårt hållbarhetsarbete syftar till att stärka vårt bidrag för en hållbar utveckling, genom ett fokuserat arbete med att uppnå våra långsiktiga hållbarhetsmål. 

Ansvarsfullt företagande som värnar om människor, samhälle och miljö är en förutsättning för att vara ett långsiktigt starkt företag. Det är viktigt för oss och för våra intressenter. VBG Groups hållbarhetsarbete är integrerat i affärsstrategin, vilket innebär att såväl koncernen som divisionerna omfattas av hållbarhetsmålen. 

VBG Groups har arbetat med hållbarhetsmål satta i perioden 2017-2022. Nya mål togs fram under 2022 för perioden 2023-2030.

Under 2020 togs ett nytt ramverk fram för vårt hållbarhetsarbete som belyser vår påverkan inom tre områden:

  • Products & Solutions - produktansvar
  • Production & Supply chain - tillverkningsansvar
  • People & Society - socialt ansvar.Uppförandekoden – fundament för hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsarbetet bygger på VBG Groups uppförandekod som antogs av VBG Groups styrelse 2010. Under 2022 har en större uppdatering av dokumentet skett. Syftet med koden är att tydliggöra vilket förhållningssätt vi ska ha gentemot våra intressenter, både internt och externt, samt vilka krav vi ställer på oss själva och andra. Uppförandekoden omfattar samtliga divisioner i koncernen. Den kan ses som ett rättesnöre för våra medarbetare och samarbetspartners. Genom att tillämpa Code of Conduct följer vi aktuella lagar och förordningar i de länder där vi är verksamma, FN:s grundläggande principer för ansvarsfullt företagande (Global Compact), FN:s barnkonvention samt andra internationella överenskommelser och riktlinjer.

Utöver uppförandekoden baseras vårt hållbarhetsarbete på koncernens värderingar; Keystones.

2022 undertecknade VBG Group FN-initiativet United Nations Global Compact, där vi förbinder oss att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera vårt arbete till FN. Arbetet grundar sig i Global Compacts tio principer som är baserade på internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption. Genom UN Global Compact har vi också ett ansvar att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling, de globala målen. 

VBG Group hållbarhetsmål 2023-2030