Vårt bidrag till Agenda 2030

Under året har vi utifrån våra hållbarhetsmål kartlagt vårt bidrag till FN:s 17 globala mål och 169 delmål, där vi har identifierat de sex mål som vi har störst möjlighet att bidra till. 

Mål 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Grunden i VBG Groups verksamhet har sedan bolaget bildades varit säkerhet. Vi utvecklar produkter och lösningar som bidrar till ökad säkerhet för användaren och samhället i stort. Genom innovation och produktutveckling bidrar vi till att stärka säkerheten i dagens och morgondagens infrastruktur. 

MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET

Delmål 5.5

En jämlik och diversifierad arbetsplats medför fler infallsvinklar, bättre nyttjande av resurser samt bidrar till en bättre arbetsmiljö. Därför arbetar vi aktivt med att rekrytera för en jämställd arbetsplats och öka antalet kvinnor på ledande befattningar.

Hållbarhetsmål: Andel kvinnliga ledare

MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Delmål: 7.3

En betydande del av vår påverkan kommer från energiförbrukning. Vårt mål är att minska energiförbrukningen och öka andelen förnybar energi.

Hållbarhetsmål: Energiförbrukning

MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Delmål: 8.8

Vi ska erbjuda en trygg och säker arbetsplats och arbetar systematiskt med att skapa rätt förutsättningar för att bibehålla en god arbetsmiljö för samtliga medarbetare och samarbetspartners.

Hållbarhetsmål: 0 arbetsplatsolyckor

MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Delmål: 12.5

Vi arbetar med innovation för att effektivisera och minimera mängden avfall i våra processer samt öka andelen återvinning av vårt restavfall.

Hållbarhetsmål: Avfallsgenerering

MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Delmål 16.5

Vi ska göra affärer på rättvisa villkor och utbildar årligen medarbetare som kan hamna i utsatta situationer gällande gråzoner och antikorruptionslagstiftning.

Hållbarhetsmål: Antikorruptionsutbildning