Ärligt förhållningssätt gentemot intressenter

I alla länder där VBG Group bedriver verksamhet ska vi följa aktuella lagar och förordningar. Skulle det uppstå en situation där vi inte hittar vägledning av lagen följer vi våra koncerngemensamma standarder och principer.

VBG Group ska ha ett ärligt förhållningssätt gentemot affärspartners och andra intressenter. Anställda inom VBG Group får inte ta emot betalningar, gåvor eller andra former av ersättning från tredje part, som skulle kunna påverka deras objektivitet i affärsbeslut. Under 2018 hade koncernen, precis som 2017, en antikorruptionsutbildning med målet att samtliga utvalda medarbetare under året skulle genomföra denna. De medarbetare som valdes ut att delta 2018 var VBG Groups styrelse, ledningsgrupper inom koncernen, medarbetare inom försäljning, marknadsföring, inköp och FoU samt andra medarbetare med kund- och leverantörskontakter. Vid slutet av 2018 hade 100 procent av de sammanlagt 384 utvalda medarbetarna genomfört utbildningen.

Mål affärsetik

Samtliga utvalda medarbetare i koncernen ska årligen genomföra bolagets antikorruptionsutbildning.

hundra procent

Utfall

2018 var utfallet 100%.

Mänskliga rättigheter och politisk neutralitet

Respekt för mänskliga rättigheter är inte bara en social fråga utan också viktigt ur ett affärsetiskt perspektiv. Vår nolltolerans mot diskriminering och alla former av slav-, tvångs- eller barnarbete blir allt mer relevant i takt med att koncernen växer globalt. Inte minst i samband med etablering i utvecklingsländer, ska vi bidra positivt i samhällsutvecklingen och skapa möjligheter för lokalbefolkningen genom att ställa samma höga krav på våra leverantörer och samarbetspartners som vi ställer på oss själva. Vi ska sköta all bokföring och finansiell rapportering korrekt, i enlighet med god redovisningssed. I det ingår att vi alltid tillhandahåller uppgifter som är tillgängliga, sanningsenliga, relevanta, begripliga och aktuella.

Medarbetare och ledamöter i VBG Groups styrelse ska hantera sina privata och andra externa aktiviteter och ekonomiska intressen på ett sätt som inte medför att det uppstår en intressekonflikt gentemot koncernen. VBG Group agerar också politiskt neutralt och tillåter därför inte att namn eller tillgångar som tillhör koncernen och dess bolag nyttjas för att främja politiska partiers eller kandidaters intressen.