Ärligt förhållningssätt gentemot intressenter

I alla länder där VBG Group bedriver verksamhet ska vi följa aktuella lagar och förordningar. Skulle det uppstå en situation där vi inte hittar vägledning av lagen följer vi våra koncerngemensamma standarder och principer.

VBG Group ska ha ett ärligt förhållningssätt gentemot affärspartners och andra intressenter. Anställda inom VBG Group får inte ta emot betalningar, gåvor eller andra former av ersättning från tredje part, som skulle kunna påverka deras objektivitet i affärsbeslut. Under 2017 genomgick VBG Groups styrelse, koncernens bolagsledningar, ekonomi, HR, sälj och marknad, inköp och övriga medarbetare med kund- eller leverantörskontakter en anti-korruptionsutbildning.

Bild 99 % av medarbetarna gick antikorruptionsutbildning

Vår målsättning är att 100 % av utvalda medarbetare inom koncernen årligen går en antikorruptionsutbildning. 2017 var utfallet 99%.

Respekt för mänskliga rättigheter är inte bara en social fråga utan också viktigt ur ett affärsetiskt perspektiv. Vår nolltolerans mot diskriminering och alla former av slav-, tvångs- eller barnarbete blir allt mer relevant i takt med att koncernen växer globalt. Inte minst i samband med etablering i utvecklingsländer, ska vi bidra positivt i samhällsutvecklingen och skapa möjligheter för lokalbefolkningen genom att ställa samma höga krav på våra leverantörer och samarbetspartners som vi ställer på oss själva. Vi ska sköta all bokföring och finansiell rapportering korrekt, i enlighet med god redovisningssed. I det ingår att vi alltid tillhandahåller uppgifter som är tillgängliga, sanningsenliga, relevanta, begripliga och aktuella.

Medarbetare och ledamöter i VBG Groups styrelse ska hantera sina privata och andra externa aktiviteter och ekonomiska intressen på ett sätt som inte medför att det uppstår en intressekonflikt gentemot koncernen. VBG Group agerar också politiskt neutralt och tillåter därför inte att namn eller tillgångar som tillhör koncernen och dess bolag nyttjas för att främja politiska partiers eller kandidaters intressen.