VBG Truck Equipment

921 MSEK
Omsättning 2018
26 %
Andel av koncernens omsättning 2018
175 msek
Rörelseresultat (EBIT) 2018
19,1 %
EBITA-marginal 2018
275
Antal anställda 2018

VBG Truck Equipment erbjuder produkter och tjänster som bidrar med stort värde för kunder och användare i form av ökad driftsäkerhet, personlig säkerhet och effektivitet.

Ledande varumärken och kundnytta

Divisionens två varumärken för släpvagnskopplingar, VBG och Ringfeder, står för mer än 50 procent av världsmarknaden. VBG är ledande i Norden och Storbritannien medan Ringfeder är starkt i övriga Europa och på andra marknader, som exempelvis Australien. VBG Truck Equipment har även en världsledande position inom automatiska snökedjor genom varumärket Onspot, med en marknadsandel på cirka 65 procent och en väletablerad försäljning i Nordamerika.

Kunder

VBG Truck Equipment har en spridd kundbas och inom släpvagnskopplingar är chassipåbyggare den största kundgruppen. Dessa färdigställer chassin efter att de lämnat monteringsfabriken hos lastbilstillverkarna. Andra viktiga kundgrupper är de stora internationella lastbilstillverkarna samt aktörer på eftermarknaden.

De främsta kundgrupperna inom automatiska slirskydd finns bland användare av utryckningsfordon och kommersiella fordon i både Europa och USA. I USA är även segmentet för skolbussar viktigt.

Marknad

Marknaden för automatiska släpvagnskopplingar omsätter cirka 1 000 MSEK per år. Den påverkas av behovet av tunga transporter i samhället. Lastbilsflottan i Europa har aldrig varit så gammal som nu och det finns ett omfattande ersättningsbehov i både Väst- och Östeuropa under kommande år.

 

Intervju med Anders Erkén

Intervju med Anders Erkén

"Jag ser stor potential i både Kina och Brasilien"

Yrkesbefattning

Divisionschef för VBG Truck Equipment

Läs mer

VBG Truck Equipment fortsatte att växa under 2018, men med lägre marginaler, vad är din kommentar till detta?

Vi levererar återigen ett rekordstarkt år, samtidigt som vi gör stora och viktiga satsningar inom både produktutveckling och marknadsföring. Marginalerna hade kunnat vara något högre om vi inte gjort dessa satsningar, men 2018 var ett starkt år för oss och vi redovisade ändå en god lönsamhet. Bidragande orsaker var dels den fina konjunkturen, dels att vi under året vann marknadsandelar. Dessutom hade också vårt breddade sortiment positiv effekt på affären.

Under föregående år gick ni aktivt in i Kina. Vad har hänt där under 2018 och hur ser planerna ut framöver?

Hösten 2017 tecknade vi ett avtal med en kinesisk distributör och 2018 intensifierade vi vårt arbete i Kina. De starka försäljningsvolymer vi haft under året, gör att vi utvärderar möjligheter till lokal tillverkning i Kina. Därutöver kommer vi även att fortsätta våra satsningar i Brasilien, vilket är en marknad som jag också ser stor potential i framöver och där vi vill växa organiskt. För automatiska snökedjor, är målet att ta en större position, utanför våra klassiska huvudmarknader, Europa och Nordamerika.

Hur ser du på rådande trender inom er bransch?

De största och viktigaste trenderna just nu skulle jag säga är de kring minskade koldioxidutsläpp och digitalisering. Vi arbetar hårt för att möta båda dessa trender och för att skaffa oss en bra position framöver. Exempelvis medverkar vi i flera olika forskningsprojekt och driver diskussion kring längre och tyngre transporter. Vi gör utöver detta satsningar på att digitalisera marknadsföring och försäljning, för att stärka vår relation med slutanvändarna, där vårt fokus för 2019 är att bredda satsningen även till varumärket Ringfeder. Digitaliseringen är även en betydelsefull del i vår produktutveckling numera och vi arbetar kontinuerligt mot ett än mer digitaliserat produkterbjudande.

Utvecklingen har varit positiv under flera år, hur ser du på era möjligheter framöver?

Jag tycker att vi har goda förutsättningar att lyckas även framåt. Vi har en väl fungerande organisation, en bra position på marknaden och tydligt uppsatta mål. Vi gör nu dessutom satsningar inom produktutveckling och digital marknadsföring. Detta  kommer att fortsätta även under 2019, för att bygga ett starkare VBG Truck Equipment framöver. Vi har bra koll på trenderna och vi arbetar kontinuerligt för att bli mer effektiva och mer produktiva, samtidigt som vi även fortsätter våra satsningar på att expandera internationellt. Jag tycker också att det viktigt att vi fortsätter vårt arbete med att få en ökad bredd och funktionalitet i vårt produkterbjudande samt ytterligare ökar fokus på kundanpassade systemlösningar. Detta kommer vara en framgångsfaktor för att kunna bibehålla en lönsam tillväxt även framöver.


Varumärken