Ringfeder Power Transmission

522 MSEK
Omsättning 2018
15 %
Andel av koncernens omsättning 2018
70 msek
Rörelseresultat (EBIT) 2018
14,2 %
EBITA-marginal 2018
335
Antal anställda 2018

Utifrån egna, tydligt positionerade varumärken erbjuder Ringfeder Power Transmission tekniskt ledande produkter och system för användning inom mekanisk kraftöverföring, samt energi- och stötdämpning.

Internationellt ledande varumärken

Ringfeder Power Transmission har cirka 20 produktlinjer inom varumärkena Ringfeder, Tschan, Henfel och Gerwah. Divisionens axel- och navkopplingar står för den största andelen av försäljningen. Denna typ av kopplingar används ofta inom kranar och hissanordningar. Krympskivor är en annan av divisionens produkter som återfinns i bland annat växellådor för industriellt bruk. Divisionens friktionsfjäder är den produkt som verksamheten grundades på för nästan 100 år sedan. Idag står den för mindre än en fjärdedel av divisionens omsättning. Friktionsfjädrar används bland annat inom flygindustrin, som dämpande komponenter när vingklaffar ska flyttas och ställas in, samt som överbelastningsskydd i nödutgångarnas öppningssystem. Friktionsfjädrar används även för att jordbävningssäkra byggnader, broar och kraftverk.

Kunder

Ringfeder Power Transmission har över 4 000 kunder världen över. Förenklat kan man säga att divisionen riktar sig till kunder i 16 olika segment. Bland de större segmenten återfinns Gruvor, Metallframställning och Energiproduktion. De snabbast växande segmenten är Pumpar samt Livsmedel. Divisionen satsar även på att öka exponeringen mot segmentet Industriautomation. Ambitionen är även att växa på eftermarknaden inom flera av kundsegmenten.

Marknad

Marknaden är mycket fragmenterad med ett fåtal stora aktörer. Ringfeder Power Transmission har stora konkurrensfördelar tack vare sin storlek, kompetens, breda produktportfölj och höga kvalitet på produkterna.

Några av Ringfeder Power Transmissions viktigaste marknadssegment är gruv- olje- och gasindustrin. Efterfrågan från dessa segment korrelerar i stor utsträckning med råvaruprisernas utveckling. På tillväxtmarknader i Asien och Sydamerika ökar den industriella tillverkningen stadigt, vilket driver efterfrågan på Ringfeder Power Transmissions produkter. På de mogna marknaderna i Västeuropa och Nordamerika driver ständigt ökande rationaliseringar fram automationsbehov som gynnar divisionen.

 

Intervju med Thomas Moka

Intervju med Thomas Moka

"På rätt väg med högre lönsamhet"

Yrkesbefattning

Divisionschef för Ringfeder Power Transmission

Läs mer

Under 2018 ökade omsättningen och lönsamheten förbättrades. Vad är din kommentar till detta?

Vi har haft ett bra år där vi fortsatt att arbeta med det åtgärdsprogram vi sjösatte 2016. Under 2018 nådde vi också alla de uppsatta målen för programmet, vilket har varit en stor bidragande orsak till vår förbättrade lönsamhet. Med undantag för Sydamerika, hade vi under 2018 en stark konjunktur som bidrog till den stora efterfrågan på våra produkter. Exempelvis kunde vi efter många års hårt arbete, se en fantastisk tillväxt och omsättning på vår indiska marknad, men även Nordamerika hade en väldigt positiv utveckling. Jag är stolt över att vi har kunnat leverera dessa marginaler under 2018, då tillgången på råmaterial och förlängda ledtider påverkade vår lönsamhet negativt. Jag kan konstatera att vi nu är på rätt väg.

Hur ser du på konsolideringen på marknaden och ökad konkurrens från lågkostnadstillverkare?

Konkurrensen på marknaden är tuff. Våra marginaler pressas av just lågkostnadstillverkare. Dessutom kan vi se att vissa av våra främsta konkurrenter blir större med anledning av konsolideringen. Ringfeder är en marknadsledande aktör på många områden, med starka varumärken och attraktiva produkter, vilket är en stor styrka för oss. Konkurrensen kräver dock att vi kontinuerligt arbetar med vår produktutveckling, där vi fokuserar på produktuppdateringar, att göra våra produkter mer ekonomiska samt att utforma kundanpassade lösningar istället för enskilda produkter. Vi har även lagt mycket arbete på att förbättra vår logistikprocess och korta leveranstider för att göra oss konkurrenskraftiga.

Hur ser du på Ringfeder Transmissions möjligheter framöver?

Min bild är väldigt positiv vad gäller våra framtida förutsättningar. Vi såg under 2018 en stabil tillväxt inom automatisering och rörelsekontroll, samt på ett flertal andra av våra marknader. Att vi är en global aktör och att vi kan erbjuda ett väl utvalt produktsortiment till vitt skilda kundsegment är en stor styrka för oss. Detta ska vi bygga vidare på, samtidigt som det är viktigt att ha kunden i fokus, vilket innebär att vi måste ha en stark lokal närvaro och olika strategier för olika marknader.

Har ni haft några intressanta kundsamarbeten under året?

Det första jag kommer att tänka på är att vi levererat en av våra kopplingar till en känd tillverkare av stora, högklassiga kryssningsfartyg. Vår koppling sitter i en kran i hallen där fartygen tillverkas. Kranen används under tillverkningen för att lyfta olika delar av kryssningsfartyget på plats och den måste kunna klara av mycket höga laster. Vi vann ordern genom att vara den som kunde leverera snabbast. Att denna kund fått upp ögonen för oss, tror jag är en dörröppnare för framtida samarbeten.


Varumärken