Logo for VBG group
en

|

sv

Valberedningen

Här finns information om valberedningens sammansättning, arbetsgång och förslag för kommande årsstämma 

 

I enlighet med principer för tillsättande av och instruktioner till valberedningen, som antogs av årsstämman 2022 och är baserad på Svensk Kod för Bolagsstyrning ska VBG Groups valberedning bestå av styrelsens ordförande samt tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år.

 

Inför årstämman 2023 bestod valberedningen av:

  • Göran Bengtsson, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning
  • Johnny Alvarsson, styrelseordförande VBG Group AB
  • Johan Lannebo, Lannebo Fonder
  • Richard Torgerson, Nordea Funds Ltd

 

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.

 

VBG Group AB
Valberedningen
Kungsgatan 57
461 34 Trollhättan